Image

Department Login

     
2TFKD

About Panchayat

Tamil Nadu is the first State to have introduced a classification in the status of local bodies as ‘Town Panchayat’, which was planned as a transitional body between Rural and Urban Local Bodies. The Town Panchayats adopt well devised accounting and auditing procedures and the service delivery to the public has been better.

2018-19 « M©L 100% tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ

♣ brh¤Jtç

♦ njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 09/02/2019

♦ njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 13/02/2019

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 24/02/2019

♦ njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 25/02/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/02/2019

♦ njå kht£l« * nfh«ig * 28/02/2019

♦ njå kht£l« * óÂ¥òu« * 28/02/2019

♦ jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 02/03/2019

♦ ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 15/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 16/03/2019

♦ ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 19/03/2019

♣ bjhêštç

♦ òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 13/03/2019

♦ ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 15/03/2019

♦ »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 18/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 19/03/2019

♦ njå kht£l« * nfh«ig * 19/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 20/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 20/03/2019

♣ FoÚ® f£lz«

♦ ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 30/07/2018

♦ jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 08/02/2019

♦ Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2019

♦ < nuhL kht£l« * xyfl« * 13/03/2019

♦ < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 13/03/2019

♦ kJiu kht£l« * ghynkL * 15/03/2019

♦ f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 15/03/2019

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 18/03/2019

♦ ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 19/03/2019

♣ gštif

♦ flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 26/02/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/02/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 28/02/2019

♦ ntÿ® kht£l« * m«_® * 28/02/2019

♦ ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 01/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 02/03/2019

♦ éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 04/03/2019

♦ Átf§if kht£l« * f©l}® * 08/03/2019

♦ ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 08/03/2019

♦ < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 13/03/2019

♦ < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 13/03/2019

♦ < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 14/03/2019

♦ < nuhL kht£l« * Á¤njhL * 14/03/2019

♦ ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 15/03/2019

♦ f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 15/03/2019

♦ njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 18/03/2019

♦ ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 18/03/2019

♦ flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 19/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 20/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 20/03/2019

♦ Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 20/03/2019

♦ f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 20/03/2019

Quick Links

DTP

ETenders

TN Government

Single Window

National Portal

தினம் ஒரு திருக்குறள்
அருள்சேர்ந்த  நெஞ்சினார்க்  கில்லை  இருள்சேர்ந்த
இன்னா  உலகம்  புகல்.