Image
 Tax Completed Details
2017-18 « M©L 100… tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ
 • brh¤Jtç

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 18/11/2017

  2. njå kht£l« * iAnté° * 18/11/2017

  3. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 27/11/2017

  4. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 30/11/2017

  5. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 04/12/2017

  6. nry« kht£l« * tdthÁ * 22/12/2017

  7. njå kht£l« * Åugh©o * 22/12/2017

  8. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 29/12/2017

  9. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 29/12/2017

  10. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 17/01/2018

  11. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 17/01/2018

  12. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 19/01/2018

  13. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 19/01/2018

  14. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 20/01/2018

  15. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 22/01/2018

  16. njå kht£l« * òJ¥g£o * 22/01/2018

  17. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 25/01/2018

  18. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 26/01/2018

  19. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 26/01/2018

  20. f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 27/01/2018

  21. kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/01/2018

  22. njå kht£l« * tLf¥g£o * 31/01/2018

  23. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 31/01/2018

  24. njå kht£l« * nfh«ig * 01/02/2018

  25. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 01/02/2018

  26. éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 01/02/2018

  27. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 02/02/2018

  28. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 02/02/2018

  29. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 06/02/2018

  30. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 09/02/2018

  31. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 09/02/2018

  32. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 14/02/2018

  33. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 14/02/2018

  34. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 15/02/2018

  35. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 16/02/2018

  36. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 17/02/2018

  37. ehk¡fš kht£l« * bgh¤j}® * 19/02/2018

  38. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 22/02/2018

  39. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 22/02/2018

  40. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 23/02/2018

  41. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 23/02/2018

  42. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 24/02/2018

  43. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 26/02/2018

  44. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/02/2018

  45. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 28/02/2018

  46. Átf§if kht£l« * f©l}® * 28/02/2018

  47. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 28/02/2018

  48. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 28/02/2018

  49. f‹åahFkç kht£l« * nfhješÿ® * 28/02/2018

  50. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 28/02/2018

  51. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 28/02/2018

  52. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 28/02/2018

  53. f%® kht£l« * òèô® * 28/02/2018

  54. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 28/02/2018

  55. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 28/02/2018

  56. kJiu kht£l« * vGkiy * 28/02/2018

  57. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 28/02/2018

  58. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 28/02/2018

  59. < nuhL kht£l« * bgçabfhontç * 28/02/2018

  60. < nuhL kht£l« * xyfl« * 28/02/2018

  61. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 28/02/2018

  62. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 28/02/2018

  63. f‹åahFkç kht£l« * KsF_L * 28/02/2018

  64. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  65. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 28/02/2018

  66. < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 28/02/2018

  67. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 28/02/2018

  68. nry« kht£l« * Ïs«ÃŸis * 28/02/2018

  69. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 01/03/2018

  70. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 01/03/2018

  71. ntÿ® kht£l« * beäè * 02/03/2018

  72. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 02/03/2018

  73. njå kht£l« * Xil¥g£o * 02/03/2018

  74. f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 02/03/2018

  75. ntÿ® kht£l« * m«_® * 03/03/2018

  76. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 03/03/2018

  77. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 05/03/2018

  78. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 07/03/2018

  79. nry« kht£l« * bjlhñ® * 07/03/2018

  80. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 07/03/2018

  81. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 09/03/2018

  82. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 09/03/2018

  83. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 09/03/2018

  84. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 09/03/2018

  85. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 10/03/2018

  86. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 10/03/2018

  87. njå kht£l« * bj‹fiu * 10/03/2018

  88. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 10/03/2018

  89. ©L¡fš kht£l« * ghisa« * 10/03/2018

  90. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 10/03/2018

  91. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 10/03/2018

  92. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 10/03/2018

  93. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2018

  94. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 10/03/2018

  95. f‹åahFkç kht£l« * éyñ® * 10/03/2018

  96. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 10/03/2018

  97. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 10/03/2018

  98. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 12/03/2018

  99. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 12/03/2018

  100. éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 12/03/2018

  101. f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 12/03/2018

  102. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 12/03/2018

  103. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 12/03/2018

  104. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 12/03/2018

  105. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 12/03/2018

  106. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 12/03/2018

  107. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 12/03/2018

  108. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 12/03/2018

  109. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 12/03/2018

  110. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 12/03/2018

  111. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 12/03/2018

  112. kJiu kht£l« * ghynkL * 12/03/2018

  113. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 13/03/2018

  114. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 13/03/2018

  115. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 13/03/2018

  116. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 13/03/2018

  117. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 13/03/2018

  118. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 14/03/2018

  119. flÿ® kht£l« * $KZz« * 14/03/2018

  120. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 14/03/2018

  121. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 14/03/2018

  122. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  123. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 14/03/2018

  124. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 14/03/2018

  125. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  126. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 15/03/2018

  127. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 15/03/2018

  128. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 15/03/2018

  129. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 16/03/2018

  130. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 16/03/2018

  131. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 16/03/2018

  132. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 16/03/2018

  133. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 16/03/2018

  134. f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 16/03/2018

  135. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 16/03/2018

  136. njå kht£l« * c¤jkghisa« * 17/03/2018

  137. ÂUbešntè kht£l« * Ïuha»ç * 17/03/2018

  138. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 17/03/2018

  139. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 17/03/2018

  140. njå kht£l« * M©o¥g£o * 19/03/2018

  141. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 19/03/2018

  142. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 19/03/2018

  143. f‹åahFkç kht£l« * fšY¡T£l« * 19/03/2018

  144. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 19/03/2018

  145. flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 19/03/2018

  146. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 19/03/2018

  147. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/03/2018

  148. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 20/03/2018

  149. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 20/03/2018

  150. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 20/03/2018

  151. flÿ® kht£l« * fh£Lk‹dh®nfhæš * 20/03/2018

  152. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 20/03/2018

  153. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 20/03/2018

  154. f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 20/03/2018

  155. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 20/03/2018

  156. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 21/03/2018

  157. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 21/03/2018

  158. f‹åahFkç kht£l« * f‹åahFkç * 21/03/2018

  159. kJiu kht£l« * guit * 21/03/2018

  160. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 21/03/2018

  161. < nuhL kht£l« * ghN® * 21/03/2018

  162. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 22/03/2018

  163. ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 22/03/2018

  164. f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 22/03/2018

  165. ©L¡fš kht£l« * t¤jyF©L * 22/03/2018

  166. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 23/03/2018

  167. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 23/03/2018

  168. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 23/03/2018

  169. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 23/03/2018

  170. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 23/03/2018

  171. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2018

  172. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 23/03/2018

  173. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 23/03/2018

  174. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 23/03/2018

  175. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 23/03/2018

  176. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 23/03/2018

  177. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 23/03/2018

  178. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 23/03/2018

 • bjhêštç

 • 1. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  2. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 28/02/2018

  3. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 01/03/2018

  4. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 01/03/2018

  5. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 01/03/2018

  6. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 01/03/2018

  7. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 02/03/2018

  8. Átf§if kht£l« * f©l}® * 03/03/2018

  9. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 05/03/2018

  10. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 06/03/2018

  11. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 07/03/2018

  12. ntÿ® kht£l« * beäè * 09/03/2018

  13. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 09/03/2018

  14. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 09/03/2018

  15. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 10/03/2018

  16. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 12/03/2018

  17. njå kht£l« * bj‹fiu * 12/03/2018

  18. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 12/03/2018

  19. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 12/03/2018

  20. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 12/03/2018

  21. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 12/03/2018

  22. éG¥òu« kht£l« * cSªö®ng£il * 13/03/2018

  23. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 13/03/2018

  24. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 14/03/2018

  25. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 14/03/2018

  26. flÿ® kht£l« * $KZz« * 14/03/2018

  27. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 14/03/2018

  28. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  29. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  30. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 16/03/2018

  31. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 16/03/2018

  32. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 16/03/2018

  33. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 16/03/2018

  34. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 16/03/2018

  35. njå kht£l« * òJ¥g£o * 17/03/2018

  36. flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 20/03/2018

  37. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 20/03/2018

  38. njå kht£l« * njthu« * 20/03/2018

  39. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 20/03/2018

  40. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 21/03/2018

  41. < nuhL kht£l« * xyfl« * 21/03/2018

  42. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 21/03/2018

  43. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 22/03/2018

  44. kJiu kht£l« * vGkiy * 23/03/2018

  45. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 23/03/2018

  46. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2018

 • FoÚ® f£lz«

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/07/2017

  2. < nuhL kht£l« * xyfl« * 31/10/2017

  3. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 25/01/2018

  4. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 27/01/2018

  5. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 01/02/2018

  6. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 03/02/2018

  7. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 05/02/2018

  8. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 10/02/2018

  9. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 12/02/2018

  10. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 17/02/2018

  11. ntÿ® kht£l« * m«_® * 19/02/2018

  12. njå kht£l« * Åugh©o * 26/02/2018

  13. Átf§if kht£l« * f©l}® * 28/02/2018

  14. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 28/02/2018

  15. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 28/02/2018

  16. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 28/02/2018

  17. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  18. f%® kht£l« * òèô® * 28/02/2018

  19. < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 28/02/2018

  20. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 28/02/2018

  21. »UZz»ç kht£l« * g®T® * 01/03/2018

  22. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 02/03/2018

  23. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 02/03/2018

  24. ntÿ® kht£l« * beäè * 02/03/2018

  25. flÿ® kht£l« * $KZz« * 05/03/2018

  26. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 06/03/2018

  27. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 09/03/2018

  28. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 09/03/2018

  29. kJiu kht£l« * ghynkL * 09/03/2018

  30. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 09/03/2018

  31. ©L¡fš kht£l« * ghisa« * 09/03/2018

  32. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 09/03/2018

  33. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 10/03/2018

  34. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 10/03/2018

  35. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2018

  36. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 12/03/2018

  37. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 12/03/2018

  38. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 12/03/2018

  39. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 12/03/2018

  40. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 12/03/2018

  41. kJiu kht£l« * guit * 13/03/2018

  42. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 13/03/2018

  43. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 13/03/2018

  44. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 13/03/2018

  45. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 14/03/2018

  46. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 14/03/2018

  47. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  48. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  49. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 15/03/2018

  50. < nuhL kht£l« * »sh«gho * 15/03/2018

  51. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 15/03/2018

  52. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 15/03/2018

  53. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 15/03/2018

  54. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 16/03/2018

  55. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 16/03/2018

  56. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 16/03/2018

  57. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 16/03/2018

  58. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 16/03/2018

  59. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 16/03/2018

  60. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 16/03/2018

  61. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 16/03/2018

  62. jUkòç kht£l« * fl¤ö® * 17/03/2018

  63. nry« kht£l« * tdthÁ * 19/03/2018

  64. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 19/03/2018

  65. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 19/03/2018

  66. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 19/03/2018

  67. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/03/2018

  68. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 19/03/2018

  69. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 19/03/2018

  70. f%® kht£l« * e§ftu« * 19/03/2018

  71. njå kht£l« * tLf¥g£o * 19/03/2018

  72. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 20/03/2018

  73. flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 20/03/2018

  74. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 20/03/2018

  75. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 20/03/2018

  76. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 20/03/2018

  77. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 20/03/2018

  78. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 20/03/2018

  79. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 20/03/2018

  80. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 21/03/2018

  81. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 21/03/2018

  82. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 21/03/2018

  83. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 21/03/2018

  84. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 21/03/2018

  85. < nuhL kht£l« * ghN® * 21/03/2018

  86. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 22/03/2018

  87. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 23/03/2018

  88. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 23/03/2018

  89. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 23/03/2018

  90. njå kht£l« * nfh«ig * 23/03/2018

  91. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2018

  92. kJiu kht£l« * vGkiy * 23/03/2018

  93. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 23/03/2018

 • gštif

 • 1. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 25/11/2017

  2. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 14/12/2017

  3. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 27/12/2017

  4. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 09/01/2018

  5. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 13/01/2018

  6. Átf§if kht£l« * f©l}® * 10/02/2018

  7. ntÿ® kht£l« * m«_® * 16/02/2018

  8. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 21/02/2018

  9. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 27/02/2018

  10. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 28/02/2018

  11. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 28/02/2018

  12. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  13. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 01/03/2018

  14. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 01/03/2018

  15. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 01/03/2018

  16. < nuhL kht£l« * xyfl« * 01/03/2018

  17. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 01/03/2018

  18. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 03/03/2018

  19. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 09/03/2018

  20. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 10/03/2018

  21. kJiu kht£l« * ghynkL * 12/03/2018

  22. < nuhL kht£l« * Á¤njhL * 12/03/2018

  23. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 12/03/2018

  24. kJiu kht£l« * guit * 13/03/2018

  25. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 13/03/2018

  26. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 13/03/2018

  27. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 13/03/2018

  28. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 14/03/2018

  29. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 14/03/2018

  30. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  31. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  32. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 15/03/2018

  33. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 15/03/2018

  34. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 16/03/2018

  35. njå kht£l« * tLf¥g£o * 16/03/2018

  36. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 17/03/2018

  37. ntÿ® kht£l« * Âäç * 17/03/2018

  38. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 17/03/2018

  39. < nuhL kht£l« * eÁa}® * 19/03/2018

  40. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 19/03/2018

  41. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 19/03/2018

  42. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 20/03/2018

  43. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 20/03/2018

  44. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 20/03/2018

  45. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 21/03/2018

  46. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 21/03/2018

  47. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 22/03/2018

  48. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 22/03/2018

  49. kJiu kht£l« * vGkiy * 23/03/2018