Image
 Tax Completed Details
2017-18 « M©L 100… tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ
 • brh¤Jtç

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 18/11/2017

  2. njå kht£l« * iAnté° * 18/11/2017

  3. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 27/11/2017

  4. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 30/11/2017

  5. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 04/12/2017

  6. nry« kht£l« * tdthÁ * 22/12/2017

  7. njå kht£l« * Åugh©o * 22/12/2017

  8. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 29/12/2017

  9. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 29/12/2017

  10. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 17/01/2018

  11. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 17/01/2018

  12. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 19/01/2018

  13. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 19/01/2018

  14. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 20/01/2018

  15. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 22/01/2018

  16. njå kht£l« * òJ¥g£o * 22/01/2018

  17. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 25/01/2018

  18. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 26/01/2018

  19. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 26/01/2018

  20. f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 27/01/2018

  21. kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/01/2018

  22. njå kht£l« * tLf¥g£o * 31/01/2018

  23. njå kht£l« * nfh«ig * 01/02/2018

  24. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 01/02/2018

  25. éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 01/02/2018

  26. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 02/02/2018

  27. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 02/02/2018

  28. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 06/02/2018

  29. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 09/02/2018

  30. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 09/02/2018

  31. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 14/02/2018

  32. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 14/02/2018

  33. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 15/02/2018

  34. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 16/02/2018

  35. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 17/02/2018

  36. ehk¡fš kht£l« * bgh¤j}® * 19/02/2018

  37. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 22/02/2018

  38. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 22/02/2018

  39. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 23/02/2018

  40. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 23/02/2018

  41. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 24/02/2018

  42. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 26/02/2018

  43. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/02/2018

  44. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 28/02/2018

  45. Átf§if kht£l« * f©l}® * 28/02/2018

  46. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 28/02/2018

  47. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 28/02/2018

  48. f‹åahFkç kht£l« * nfhješÿ® * 28/02/2018

  49. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 28/02/2018

  50. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 28/02/2018

  51. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 28/02/2018

  52. f%® kht£l« * òèô® * 28/02/2018

  53. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 28/02/2018

  54. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 28/02/2018

  55. kJiu kht£l« * vGkiy * 28/02/2018

  56. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 28/02/2018

  57. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 28/02/2018

  58. < nuhL kht£l« * xyfl« * 28/02/2018

  59. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 28/02/2018

  60. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 28/02/2018

  61. f‹åahFkç kht£l« * KsF_L * 28/02/2018

  62. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  63. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 28/02/2018

  64. < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 28/02/2018

  65. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 28/02/2018

  66. nry« kht£l« * Ïs«ÃŸis * 28/02/2018

  67. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 01/03/2018

  68. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 01/03/2018

  69. ntÿ® kht£l« * beäè * 02/03/2018

  70. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 02/03/2018

  71. njå kht£l« * Xil¥g£o * 02/03/2018

  72. f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 02/03/2018

  73. ntÿ® kht£l« * m«_® * 03/03/2018

  74. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 03/03/2018

  75. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 05/03/2018

  76. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 07/03/2018

  77. nry« kht£l« * bjlhñ® * 07/03/2018

  78. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 07/03/2018

  79. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 09/03/2018

  80. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 09/03/2018

  81. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 09/03/2018

  82. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 09/03/2018

  83. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 10/03/2018

  84. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 10/03/2018

  85. njå kht£l« * bj‹fiu * 10/03/2018

  86. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 10/03/2018

  87. ©L¡fš kht£l« * ghisa« * 10/03/2018

  88. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 10/03/2018

  89. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 10/03/2018

  90. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 10/03/2018

  91. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2018

  92. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 10/03/2018

  93. f‹åahFkç kht£l« * éyñ® * 10/03/2018

  94. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 10/03/2018

  95. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 10/03/2018

  96. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 12/03/2018

  97. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 12/03/2018

  98. éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 12/03/2018

  99. f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 12/03/2018

  100. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 12/03/2018

  101. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 12/03/2018

  102. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 12/03/2018

  103. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 12/03/2018

  104. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 12/03/2018

  105. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 12/03/2018

  106. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 12/03/2018

  107. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 12/03/2018

  108. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 12/03/2018

  109. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 12/03/2018

  110. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 13/03/2018

  111. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 13/03/2018

  112. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 13/03/2018

  113. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 13/03/2018

  114. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 13/03/2018

  115. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 14/03/2018

  116. flÿ® kht£l« * $KZz« * 14/03/2018

  117. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 14/03/2018

  118. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 14/03/2018

  119. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  120. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 14/03/2018

  121. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 14/03/2018

  122. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  123. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 15/03/2018

  124. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 15/03/2018

  125. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 15/03/2018

  126. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 16/03/2018

  127. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 16/03/2018

  128. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 16/03/2018

  129. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 16/03/2018

  130. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 16/03/2018

  131. f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 16/03/2018

  132. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 16/03/2018

  133. njå kht£l« * c¤jkghisa« * 17/03/2018

  134. ÂUbešntè kht£l« * Ïuha»ç * 17/03/2018

  135. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 17/03/2018

  136. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 17/03/2018

  137. njå kht£l« * M©o¥g£o * 19/03/2018

  138. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 19/03/2018

  139. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 19/03/2018

  140. f‹åahFkç kht£l« * fšY¡T£l« * 19/03/2018

  141. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 19/03/2018

  142. flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 19/03/2018

  143. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 19/03/2018

  144. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/03/2018

  145. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 20/03/2018

  146. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 20/03/2018

  147. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 20/03/2018

  148. flÿ® kht£l« * fh£Lk‹dh®nfhæš * 20/03/2018

  149. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 20/03/2018

  150. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 20/03/2018

  151. f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 20/03/2018

  152. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 20/03/2018

  153. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 21/03/2018

  154. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 21/03/2018

  155. f‹åahFkç kht£l« * f‹åahFkç * 21/03/2018

  156. kJiu kht£l« * guit * 21/03/2018

  157. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 21/03/2018

  158. < nuhL kht£l« * ghN® * 21/03/2018

  159. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 22/03/2018

  160. ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 22/03/2018

  161. f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 22/03/2018

  162. ©L¡fš kht£l« * t¤jyF©L * 22/03/2018

  163. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 23/03/2018

  164. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 23/03/2018

  165. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 23/03/2018

  166. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 23/03/2018

  167. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 23/03/2018

  168. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2018

  169. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 23/03/2018

  170. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 23/03/2018

  171. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 23/03/2018

  172. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 23/03/2018

  173. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 23/03/2018

  174. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 23/03/2018

  175. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 23/03/2018

  176. f%® kht£l« * e§ftu« * 24/03/2018

  177. ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 24/03/2018

  178. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * ghy»UZz«g£o * 24/03/2018

  179. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 24/03/2018

  180. éG¥òu« kht£l« * nfh£l¡F¥g« * 25/03/2018

  181. f%® kht£l« * òŠir òfS® * 25/03/2018

  182. < nuhL kht£l« * bfhšy‹ nfhéš * 25/03/2018

  183. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 26/03/2018

  184. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 26/03/2018

  185. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 26/03/2018

  186. ehk¡fš kht£l« * ßshešÿ® * 26/03/2018

  187. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 26/03/2018

  188. f‹åahFkç kht£l« * nt®»s«Ã * 26/03/2018

  189. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 26/03/2018

  190. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 26/03/2018

  191. ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 26/03/2018

  192. njå kht£l« * njthu« * 26/03/2018

  193. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 27/03/2018

  194. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 27/03/2018

  195. f%® kht£l« * kUö® * 27/03/2018

  196. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 27/03/2018

  197. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 27/03/2018

  198. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 27/03/2018

  199. ÂUbešntè kht£l« * m¢r‹òö® * 27/03/2018

  200. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 27/03/2018

  201. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 27/03/2018

  202. éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 27/03/2018

  203. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 27/03/2018

  204. flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 27/03/2018

  205. éG¥òu« kht£l« * cSªö®ng£il * 27/03/2018

  206. < nuhL kht£l« * btŸnsh£l«gu¥ò * 28/03/2018

  207. ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 28/03/2018

  208. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 28/03/2018

  209. ehk¡fš kht£l« * nkhf}® * 28/03/2018

  210. òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 28/03/2018

  211. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 28/03/2018

  212. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 28/03/2018

  213. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 28/03/2018

  214. ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 28/03/2018

  215. éG¥òu« kht£l« * r§fuhòu« * 28/03/2018

  216. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 28/03/2018

  217. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 28/03/2018

  218. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 28/03/2018

  219. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 28/03/2018

  220. f%® kht£l« * mut¡F¿¢Á * 28/03/2018

  221. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 28/03/2018

  222. ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 28/03/2018

  223. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 28/03/2018

  224. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 28/03/2018

  225. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 28/03/2018

  226. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 28/03/2018

  227. ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 28/03/2018

  228. bgu«gÿ® kht£l« * FU«gÿ® * 28/03/2018

  229. ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 28/03/2018

  230. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 28/03/2018

  231. ÂU¥ó® kht£l« * f‹åtho * 28/03/2018

  232. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 28/03/2018

  233. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 28/03/2018

  234. òJ¡nfh£il kht£l« * ÏY¥ó® * 28/03/2018

  235. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 28/03/2018

  236. ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 28/03/2018

  237. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 28/03/2018

  238. ö¤J¡Fo kht£l« * ehrnu¤ * 28/03/2018

  239. < nuhL kht£l« * #«ig * 28/03/2018

  240. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 28/03/2018

  241. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 28/03/2018

  242. nfha«ò¤ö® kht£l« * Ïofiu * 28/03/2018

  243. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 28/03/2018

  244. ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 28/03/2018

  245. ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 28/03/2018

  246. ÂUbešntè kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 28/03/2018

  247. ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 28/03/2018

  248. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 28/03/2018

  249. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 28/03/2018

  250. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 28/03/2018

  251. jUkòç kht£l« * fl¤ö® * 29/03/2018

  252. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 29/03/2018

  253. Átf§if kht£l« * ÂU¥g¤ö® * 29/03/2018

  254. ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 29/03/2018

  255. ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 29/03/2018

  256. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 29/03/2018

  257. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 29/03/2018

  258. Átf§if kht£l« * Á§f«òzç * 29/03/2018

  259. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 29/03/2018

  260. nfha«ò¤ö® kht£l« * bgça befk« * 29/03/2018

  261. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 29/03/2018

  262. ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 29/03/2018

  263. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¥gdªjhŸ * 29/03/2018

  264. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 29/03/2018

  265. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 29/03/2018

  266. éG¥òu« kht£l« * tst}® * 29/03/2018

  267. ÂUbešntè kht£l« * thRnjtešÿ® * 29/03/2018

  268. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 29/03/2018

  269. fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 30/03/2018

  270. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 30/03/2018

  271. < nuhL kht£l« * eÁa}® * 30/03/2018

  272. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 30/03/2018

  273. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÂUkiyah«ghisa« * 30/03/2018

  274. kJiu kht£l« * ghynkL * 31/03/2018

  275. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 31/03/2018

  276. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 31/03/2018

  277. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 31/03/2018

  278. nry« kht£l« * f‹d§F¿¢Á * 31/03/2018

  279. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * jh¤ija§fh®ng£il * 31/03/2018

  280. ntÿ® kht£l« * Âäç * 31/03/2018

  281. flÿ® kht£l« * gu§»¥ng£il * 31/03/2018

  282. nfha«ò¤ö® kht£l« * v© 4 Åugh©o * 31/03/2018

  283. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * òŸs«gho * 31/03/2018

  284. ntÿ® kht£l« * fyit * 31/03/2018

  285. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 31/03/2018

  286. nfha«ò¤ö® kht£l« * bjh©lK¤ö® * 31/03/2018

  287. ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 31/03/2018

  288. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2018

  289. ©L¡fš kht£l« * Ñu}® * 31/03/2018

  290. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 31/03/2018

  291. ehk¡fš kht£l« * ehk»ç¥ng£il * 31/03/2018

  292. ö¤J¡Fo kht£l« * MWKfndç * 31/03/2018

  293. nfha«ò¤ö® kht£l« * r®¡fh®rhk¡Fs« * 31/03/2018

  294. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2018

  295. éG¥òu« kht£l« * ÂahfJUf« * 31/03/2018

  296. ÂUbešntè kht£l« * My§Fs« * 31/03/2018

  297. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2018

  298. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 31/03/2018

  299. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 31/03/2018

  300. nry« kht£l« * j«k«g£o * 31/03/2018

  301. ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 31/03/2018

  302. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2018

  303. ÂUbešntè kht£l« * Åutešÿ® * 31/03/2018

  304. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 31/03/2018

  305. ÂUbešntè kht£l« * ÂUnt§fl« * 31/03/2018

  306. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 31/03/2018

  307. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 31/03/2018

  308. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/03/2018

  309. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 31/03/2018

  310. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 31/03/2018

  311. f%® kht£l« * gŸs¥g£o * 31/03/2018

  312. ÂUth%® kht£l« * bfhulh¢nrç * 31/03/2018

  313. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 31/03/2018

  314. ehk¡fš kht£l« * m¤j}® * 31/03/2018

  315. bgu«gÿ® kht£l« * y¥ig¡FofhL * 31/03/2018

  316. flÿ® kht£l« * bg©zhl« * 31/03/2018

  317. nfha«ò¤ö® kht£l« * XilaFs« * 31/03/2018

  318. ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 31/03/2018

  319. éG¥òu« kht£l« * é¡»uth©o * 31/03/2018

  320. nfha«ò¤ö® kht£l« * ntl¥g£o * 31/03/2018

  321. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 31/03/2018

  322. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2018

  323. nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 31/03/2018

  324. jUkòç kht£l« * khu©lmŸë * 31/03/2018

  325. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 31/03/2018

  326. nfha«ò¤ö® kht£l« * x¤j¡fhšk©lg« * 31/03/2018

  327. ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 31/03/2018

  328. nry« kht£l« * M£ilah«g£o * 31/03/2018

  329. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 31/03/2018

  330. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 31/03/2018

  331. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2018

 • bjhêštç

 • 1. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  2. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 28/02/2018

  3. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 01/03/2018

  4. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 01/03/2018

  5. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 01/03/2018

  6. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 01/03/2018

  7. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 02/03/2018

  8. Átf§if kht£l« * f©l}® * 03/03/2018

  9. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 05/03/2018

  10. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 06/03/2018

  11. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 07/03/2018

  12. ntÿ® kht£l« * beäè * 09/03/2018

  13. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 09/03/2018

  14. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 09/03/2018

  15. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 10/03/2018

  16. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 12/03/2018

  17. njå kht£l« * bj‹fiu * 12/03/2018

  18. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 12/03/2018

  19. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 12/03/2018

  20. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 12/03/2018

  21. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 12/03/2018

  22. éG¥òu« kht£l« * cSªö®ng£il * 13/03/2018

  23. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 13/03/2018

  24. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 14/03/2018

  25. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 14/03/2018

  26. flÿ® kht£l« * $KZz« * 14/03/2018

  27. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 14/03/2018

  28. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  29. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  30. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 16/03/2018

  31. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 16/03/2018

  32. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 16/03/2018

  33. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 16/03/2018

  34. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 16/03/2018

  35. njå kht£l« * òJ¥g£o * 17/03/2018

  36. flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 20/03/2018

  37. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 20/03/2018

  38. njå kht£l« * njthu« * 20/03/2018

  39. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 20/03/2018

  40. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 21/03/2018

  41. < nuhL kht£l« * xyfl« * 21/03/2018

  42. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 21/03/2018

  43. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 22/03/2018

  44. kJiu kht£l« * vGkiy * 23/03/2018

  45. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 23/03/2018

  46. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2018

  47. kJiu kht£l« * ngiuô® * 24/03/2018

  48. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 24/03/2018

  49. f%® kht£l« * mut¡F¿¢Á * 24/03/2018

  50. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 26/03/2018

  51. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 26/03/2018

  52. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 26/03/2018

  53. f%® kht£l« * e§ftu« * 26/03/2018

  54. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 26/03/2018

  55. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 27/03/2018

  56. ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 27/03/2018

  57. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 27/03/2018

  58. jUkòç kht£l« * fl¤ö® * 27/03/2018

  59. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 27/03/2018

  60. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 27/03/2018

  61. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 27/03/2018

  62. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 27/03/2018

  63. éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 27/03/2018

  64. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 27/03/2018

  65. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 27/03/2018

  66. éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 27/03/2018

  67. flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 27/03/2018

  68. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 27/03/2018

  69. mçaÿ® kht£l« * cilah®ghisa« * 27/03/2018

  70. jŠrhñ® kht£l« * nt¥g¤ö® * 27/03/2018

  71. fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 28/03/2018

  72. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 28/03/2018

  73. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 28/03/2018

  74. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 28/03/2018

  75. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 28/03/2018

  76. òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 28/03/2018

  77. nry« kht£l« * tdthÁ * 28/03/2018

  78. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 28/03/2018

  79. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 28/03/2018

  80. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 28/03/2018

  81. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 28/03/2018

  82. ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 28/03/2018

  83. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 28/03/2018

  84. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 28/03/2018

  85. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 28/03/2018

  86. éG¥òu« kht£l« * r§fuhòu« * 28/03/2018

  87. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 28/03/2018

  88. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 28/03/2018

  89. f%® kht£l« * kUö® * 28/03/2018

  90. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 28/03/2018

  91. kJiu kht£l« * ghynkL * 28/03/2018

  92. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 28/03/2018

  93. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 28/03/2018

  94. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 28/03/2018

  95. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 28/03/2018

  96. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 28/03/2018

  97. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 28/03/2018

  98. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 28/03/2018

  99. f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 28/03/2018

  100. ntÿ® kht£l« * Âäç * 28/03/2018

  101. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 28/03/2018

  102. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 28/03/2018

  103. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 28/03/2018

  104. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 28/03/2018

  105. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 28/03/2018

  106. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 28/03/2018

  107. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 28/03/2018

  108. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 28/03/2018

  109. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 28/03/2018

  110. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 28/03/2018

  111. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 28/03/2018

  112. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 28/03/2018

  113. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 28/03/2018

  114. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 28/03/2018

  115. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 28/03/2018

  116. bgu«gÿ® kht£l« * FU«gÿ® * 28/03/2018

  117. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 28/03/2018

  118. ÂU¥ó® kht£l« * f‹åtho * 28/03/2018

  119. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 28/03/2018

  120. òJ¡nfh£il kht£l« * ÏY¥ó® * 28/03/2018

  121. ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 28/03/2018

  122. ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 28/03/2018

  123. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 28/03/2018

  124. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 28/03/2018

  125. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 28/03/2018

  126. < nuhL kht£l« * #«ig * 28/03/2018

  127. ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 28/03/2018

  128. ÂUbešntè kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 28/03/2018

  129. ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 28/03/2018

  130. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 28/03/2018

  131. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 28/03/2018

  132. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 28/03/2018

  133. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 28/03/2018

  134. ÂUbešntè kht£l« * Åutešÿ® * 28/03/2018

  135. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 28/03/2018

  136. f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 29/03/2018

  137. ÂUtŸq® kht£l« * Muâ * 29/03/2018

  138. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 29/03/2018

  139. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 29/03/2018

  140. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 29/03/2018

  141. ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 29/03/2018

  142. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 29/03/2018

  143. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 29/03/2018

  144. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 29/03/2018

  145. éG¥òu« kht£l« * nfh£l¡F¥g« * 29/03/2018

  146. nfha«ò¤ö® kht£l« * bgça befk« * 29/03/2018

  147. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 29/03/2018

  148. ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 29/03/2018

  149. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 29/03/2018

  150. ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 29/03/2018

  151. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¥gdªjhŸ * 29/03/2018

  152. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 29/03/2018

  153. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 29/03/2018

  154. éG¥òu« kht£l« * tst}® * 29/03/2018

  155. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 29/03/2018

  156. < nuhL kht£l« * eÁa}® * 30/03/2018

  157. ntÿ® kht£l« * fyit * 30/03/2018

  158. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 30/03/2018

  159. éG¥òu« kht£l« * ÂahfJUf« * 30/03/2018

  160. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÂUkiyah«ghisa« * 30/03/2018

  161. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 31/03/2018

  162. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 31/03/2018

  163. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñuk§fy« * 31/03/2018

  164. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 31/03/2018

  165. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 31/03/2018

  166. ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 31/03/2018

  167. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2018

  168. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 31/03/2018

  169. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 31/03/2018

  170. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 31/03/2018

  171. nfha«ò¤ö® kht£l« * Ïofiu * 31/03/2018

  172. ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 31/03/2018

  173. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/03/2018

  174. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * jh¤ija§fh®ng£il * 31/03/2018

  175. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 31/03/2018

  176. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 31/03/2018

  177. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 31/03/2018

  178. f%® kht£l« * òèô® * 31/03/2018

  179. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 31/03/2018

  180. nfha«ò¤ö® kht£l« * v© 4 Åugh©o * 31/03/2018

  181. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 31/03/2018

  182. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2018

  183. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 31/03/2018

  184. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 31/03/2018

  185. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 31/03/2018

  186. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 31/03/2018

  187. nfha«ò¤ö® kht£l« * r®¡fh®rhk¡Fs« * 31/03/2018

  188. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 31/03/2018

  189. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2018

  190. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/03/2018

  191. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 31/03/2018

  192. ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 31/03/2018

  193. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 31/03/2018

  194. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 31/03/2018

  195. ÂUbešntè kht£l« * m¢r‹òö® * 31/03/2018

  196. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2018

  197. ÂUbešntè kht£l« * ÂUnt§fl« * 31/03/2018

  198. nry« kht£l« * j«k«g£o * 31/03/2018

  199. ÂUbešntè kht£l« * My§Fs« * 31/03/2018

  200. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 31/03/2018

  201. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 31/03/2018

  202. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 31/03/2018

  203. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 31/03/2018

  204. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 31/03/2018

  205. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 31/03/2018

  206. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 31/03/2018

  207. ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 31/03/2018

  208. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 31/03/2018

  209. ehk¡fš kht£l« * ehk»ç¥ng£il * 31/03/2018

  210. f%® kht£l« * gŸs¥g£o * 31/03/2018

  211. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 31/03/2018

  212. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 31/03/2018

  213. ÂUth%® kht£l« * bfhulh¢nrç * 31/03/2018

  214. ehk¡fš kht£l« * m¤j}® * 31/03/2018

  215. bgu«gÿ® kht£l« * y¥ig¡FofhL * 31/03/2018

  216. flÿ® kht£l« * bg©zhl« * 31/03/2018

  217. éG¥òu« kht£l« * é¡»uth©o * 31/03/2018

  218. nfha«ò¤ö® kht£l« * ntl¥g£o * 31/03/2018

  219. njå kht£l« * iAnté° * 31/03/2018

  220. njå kht£l« * M©o¥g£o * 31/03/2018

  221. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 31/03/2018

  222. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2018

  223. nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 31/03/2018

  224. jUkòç kht£l« * khu©lmŸë * 31/03/2018

  225. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 31/03/2018

  226. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 31/03/2018

  227. nfha«ò¤ö® kht£l« * x¤j¡fhšk©lg« * 31/03/2018

  228. ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 31/03/2018

  229. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 31/03/2018

  230. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 31/03/2018

  231. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 31/03/2018

  232. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 31/03/2018

  233. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2018

 • FoÚ® f£lz«

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/07/2017

  2. < nuhL kht£l« * xyfl« * 31/10/2017

  3. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 25/01/2018

  4. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 27/01/2018

  5. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 01/02/2018

  6. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 03/02/2018

  7. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 05/02/2018

  8. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 10/02/2018

  9. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 17/02/2018

  10. ntÿ® kht£l« * m«_® * 19/02/2018

  11. njå kht£l« * Åugh©o * 26/02/2018

  12. Átf§if kht£l« * f©l}® * 28/02/2018

  13. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 28/02/2018

  14. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 28/02/2018

  15. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 28/02/2018

  16. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  17. f%® kht£l« * òèô® * 28/02/2018

  18. < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 28/02/2018

  19. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 28/02/2018

  20. »UZz»ç kht£l« * g®T® * 01/03/2018

  21. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 02/03/2018

  22. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 02/03/2018

  23. ntÿ® kht£l« * beäè * 02/03/2018

  24. flÿ® kht£l« * $KZz« * 05/03/2018

  25. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 06/03/2018

  26. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 09/03/2018

  27. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 09/03/2018

  28. kJiu kht£l« * ghynkL * 09/03/2018

  29. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 09/03/2018

  30. ©L¡fš kht£l« * ghisa« * 09/03/2018

  31. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 09/03/2018

  32. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 10/03/2018

  33. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 10/03/2018

  34. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2018

  35. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 12/03/2018

  36. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 12/03/2018

  37. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 12/03/2018

  38. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 12/03/2018

  39. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 12/03/2018

  40. kJiu kht£l« * guit * 13/03/2018

  41. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 13/03/2018

  42. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 13/03/2018

  43. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 13/03/2018

  44. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 14/03/2018

  45. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 14/03/2018

  46. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  47. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  48. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 15/03/2018

  49. < nuhL kht£l« * »sh«gho * 15/03/2018

  50. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 15/03/2018

  51. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 15/03/2018

  52. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 16/03/2018

  53. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 16/03/2018

  54. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 16/03/2018

  55. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 16/03/2018

  56. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 16/03/2018

  57. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 16/03/2018

  58. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 16/03/2018

  59. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 16/03/2018

  60. jUkòç kht£l« * fl¤ö® * 17/03/2018

  61. nry« kht£l« * tdthÁ * 19/03/2018

  62. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 19/03/2018

  63. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 19/03/2018

  64. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 19/03/2018

  65. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/03/2018

  66. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 19/03/2018

  67. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 19/03/2018

  68. f%® kht£l« * e§ftu« * 19/03/2018

  69. njå kht£l« * tLf¥g£o * 19/03/2018

  70. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 20/03/2018

  71. flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 20/03/2018

  72. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 20/03/2018

  73. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 20/03/2018

  74. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 20/03/2018

  75. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 20/03/2018

  76. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 20/03/2018

  77. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 20/03/2018

  78. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 21/03/2018

  79. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 21/03/2018

  80. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 21/03/2018

  81. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 21/03/2018

  82. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 21/03/2018

  83. < nuhL kht£l« * ghN® * 21/03/2018

  84. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 22/03/2018

  85. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 23/03/2018

  86. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 23/03/2018

  87. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 23/03/2018

  88. njå kht£l« * nfh«ig * 23/03/2018

  89. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2018

  90. kJiu kht£l« * vGkiy * 23/03/2018

  91. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 23/03/2018

  92. kJiu kht£l« * ngiuô® * 24/03/2018

  93. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 24/03/2018

  94. fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 24/03/2018

  95. f%® kht£l« * mut¡F¿¢Á * 24/03/2018

  96. f%® kht£l« * òŠir òfS® * 24/03/2018

  97. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 26/03/2018

  98. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 26/03/2018

  99. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 26/03/2018

  100. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 26/03/2018

  101. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 26/03/2018

  102. ÂUbešntè kht£l« * m¢r‹òö® * 26/03/2018

  103. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 26/03/2018

  104. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 26/03/2018

  105. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 26/03/2018

  106. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 26/03/2018

  107. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 26/03/2018

  108. ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 27/03/2018

  109. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 27/03/2018

  110. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 27/03/2018

  111. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 27/03/2018

  112. f‹åahFkç kht£l« * nt®»s«Ã * 27/03/2018

  113. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 27/03/2018

  114. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 27/03/2018

  115. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 27/03/2018

  116. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/03/2018

  117. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 27/03/2018

  118. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 27/03/2018

  119. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 27/03/2018

  120. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 27/03/2018

  121. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 28/03/2018

  122. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 28/03/2018

  123. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 28/03/2018

  124. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 28/03/2018

  125. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 28/03/2018

  126. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 28/03/2018

  127. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 28/03/2018

  128. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 28/03/2018

  129. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 28/03/2018

  130. ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 28/03/2018

  131. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 28/03/2018

  132. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 28/03/2018

  133. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 28/03/2018

  134. ÂU¥ó® kht£l« * r§fuhkešÿ® * 28/03/2018

  135. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 28/03/2018

  136. ÂUbešntè kht£l« * Ïuha»ç * 28/03/2018

  137. f%® kht£l« * kUö® * 28/03/2018

  138. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 28/03/2018

  139. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 28/03/2018

  140. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 28/03/2018

  141. flÿ® kht£l« * fh£Lk‹dh®nfhæš * 28/03/2018

  142. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 28/03/2018

  143. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 28/03/2018

  144. bgu«gÿ® kht£l« * FU«gÿ® * 28/03/2018

  145. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 28/03/2018

  146. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 28/03/2018

  147. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 28/03/2018

  148. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 28/03/2018

  149. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 28/03/2018

  150. éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 28/03/2018

  151. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 28/03/2018

  152. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 28/03/2018

  153. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 28/03/2018

  154. éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 28/03/2018

  155. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 28/03/2018

  156. ÂU¥ó® kht£l« * f‹åtho * 28/03/2018

  157. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 28/03/2018

  158. ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 28/03/2018

  159. ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 28/03/2018

  160. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 28/03/2018

  161. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 28/03/2018

  162. < nuhL kht£l« * #«ig * 28/03/2018

  163. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 28/03/2018

  164. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 28/03/2018

  165. nfha«ò¤ö® kht£l« * Ïofiu * 28/03/2018

  166. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 28/03/2018

  167. ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 28/03/2018

  168. ÂUbešntè kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 28/03/2018

  169. ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 28/03/2018

  170. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 28/03/2018

  171. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 28/03/2018

  172. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 28/03/2018

  173. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 28/03/2018

  174. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 28/03/2018

  175. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 29/03/2018

  176. f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 29/03/2018

  177. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 29/03/2018

  178. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 29/03/2018

  179. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 29/03/2018

  180. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 29/03/2018

  181. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 29/03/2018

  182. ÂUbešntè kht£l« * thRnjtešÿ® * 29/03/2018

  183. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 29/03/2018

  184. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 29/03/2018

  185. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 29/03/2018

  186. nfha«ò¤ö® kht£l« * bgça befk« * 29/03/2018

  187. ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 29/03/2018

  188. ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 29/03/2018

  189. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 29/03/2018

  190. ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 29/03/2018

  191. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¥gdªjhŸ * 29/03/2018

  192. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 29/03/2018

  193. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 29/03/2018

  194. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 29/03/2018

  195. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 29/03/2018

  196. ntÿ® kht£l« * fyit * 30/03/2018

  197. < nuhL kht£l« * eÁa}® * 30/03/2018

  198. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 30/03/2018

  199. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÂUkiyah«ghisa« * 30/03/2018

  200. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2018

  201. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 31/03/2018

  202. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 31/03/2018

  203. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 31/03/2018

  204. ÂUth%® kht£l« * bfhulh¢nrç * 31/03/2018

  205. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2018

  206. ntÿ® kht£l« * Âäç * 31/03/2018

  207. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 31/03/2018

  208. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 31/03/2018

  209. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * òŸs«gho * 31/03/2018

  210. ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 31/03/2018

  211. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2018

  212. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 31/03/2018

  213. nfha«ò¤ö® kht£l« * r®¡fh®rhk¡Fs« * 31/03/2018

  214. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 31/03/2018

  215. ÂUtŸq® kht£l« * Muâ * 31/03/2018

  216. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 31/03/2018

  217. njå kht£l« * njthu« * 31/03/2018

  218. ÂUbešntè kht£l« * My§Fs« * 31/03/2018

  219. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2018

  220. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 31/03/2018

  221. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/03/2018

  222. ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 31/03/2018

  223. njå kht£l« * bj‹fiu * 31/03/2018

  224. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 31/03/2018

  225. nry« kht£l« * j«k«g£o * 31/03/2018

  226. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 31/03/2018

  227. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2018

  228. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 31/03/2018

  229. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2018

  230. f%® kht£l« * gŸs¥g£o * 31/03/2018

  231. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2018

  232. ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 31/03/2018

  233. flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 31/03/2018

  234. ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 31/03/2018

  235. ehk¡fš kht£l« * m¤j}® * 31/03/2018

  236. f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 31/03/2018

  237. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 31/03/2018

  238. nfha«ò¤ö® kht£l« * ntl¥g£o * 31/03/2018

  239. njå kht£l« * M©o¥g£o * 31/03/2018

  240. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 31/03/2018

  241. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 31/03/2018

  242. nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 31/03/2018

  243. òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 31/03/2018

  244. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 31/03/2018

  245. nfha«ò¤ö® kht£l« * x¤j¡fhšk©lg« * 31/03/2018

  246. ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 31/03/2018

  247. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 31/03/2018

  248. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 31/03/2018

  249. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2018

  250. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 12/05/2018

 • gštif

 • 1. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 25/11/2017

  2. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 14/12/2017

  3. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 27/12/2017

  4. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 09/01/2018

  5. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 13/01/2018

  6. Átf§if kht£l« * f©l}® * 10/02/2018

  7. ntÿ® kht£l« * m«_® * 16/02/2018

  8. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 21/02/2018

  9. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 27/02/2018

  10. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 28/02/2018

  11. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 28/02/2018

  12. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2018

  13. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 01/03/2018

  14. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 01/03/2018

  15. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 01/03/2018

  16. < nuhL kht£l« * xyfl« * 01/03/2018

  17. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 01/03/2018

  18. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 03/03/2018

  19. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 09/03/2018

  20. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 10/03/2018

  21. kJiu kht£l« * ghynkL * 12/03/2018

  22. < nuhL kht£l« * Á¤njhL * 12/03/2018

  23. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 12/03/2018

  24. kJiu kht£l« * guit * 13/03/2018

  25. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 13/03/2018

  26. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 13/03/2018

  27. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 13/03/2018

  28. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 14/03/2018

  29. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 14/03/2018

  30. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 14/03/2018

  31. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 15/03/2018

  32. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 15/03/2018

  33. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 15/03/2018

  34. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 16/03/2018

  35. njå kht£l« * tLf¥g£o * 16/03/2018

  36. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 17/03/2018

  37. ntÿ® kht£l« * Âäç * 17/03/2018

  38. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 17/03/2018

  39. < nuhL kht£l« * eÁa}® * 19/03/2018

  40. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 19/03/2018

  41. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 19/03/2018

  42. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 20/03/2018

  43. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 20/03/2018

  44. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 20/03/2018

  45. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 21/03/2018

  46. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 21/03/2018

  47. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 22/03/2018

  48. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 22/03/2018

  49. kJiu kht£l« * vGkiy * 23/03/2018

  50. < nuhL kht£l« * br‹åkiy * 24/03/2018

  51. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 24/03/2018

  52. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 27/03/2018

  53. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 27/03/2018

  54. mçaÿ® kht£l« * cilah®ghisa« * 27/03/2018

  55. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 28/03/2018

  56. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 28/03/2018

  57. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 28/03/2018

  58. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 28/03/2018

  59. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 28/03/2018

  60. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 28/03/2018

  61. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 28/03/2018

  62. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 28/03/2018

  63. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 28/03/2018

  64. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 28/03/2018

  65. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 28/03/2018

  66. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 28/03/2018

  67. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 28/03/2018

  68. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 28/03/2018

  69. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 28/03/2018

  70. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 28/03/2018

  71. ÂUtŸq® kht£l« * Muâ * 29/03/2018

  72. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 29/03/2018

  73. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 29/03/2018

  74. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 29/03/2018

  75. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñu}® * 30/03/2018

  76. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 30/03/2018

  77. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2018

  78. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 31/03/2018

  79. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 31/03/2018

  80. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/03/2018

  81. nry« kht£l« * f‹d§F¿¢Á * 31/03/2018

  82. nfha«ò¤ö® kht£l« * Ïofiu * 31/03/2018

  83. éG¥òu« kht£l« * tst}® * 31/03/2018

  84. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2018

  85. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 31/03/2018

  86. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 31/03/2018

  87. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 31/03/2018

  88. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 31/03/2018

  89. bgu«gÿ® kht£l« * y¥ig¡FofhL * 31/03/2018

  90. njå kht£l« * iAnté° * 31/03/2018

  91. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 31/03/2018

  92. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 31/03/2018

  93. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 31/03/2018

  94. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 31/03/2018

  95. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 31/03/2018

  96. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 31/03/2018

  97. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2018