Image

Department Login

     
46NCM

About Panchayat

Tamil Nadu is the first State to have introduced a classification in the status of local bodies as ‘Town Panchayat’, which was planned as a transitional body between Rural and Urban Local Bodies. The Town Panchayats adopt well devised accounting and auditing procedures and the service delivery to the public has been better.

2020-21 « M©L 100% tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ

♣ brh¤Jtç

♦ Átf§if kht£l« * f©l}® * 08/01/2021

♦ Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 08/01/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 13/01/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 21/01/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 21/01/2021

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 27/01/2021

♦ Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 29/01/2021

♦ kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 29/01/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 30/01/2021

♦ ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 05/02/2021

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 05/02/2021

♦ njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 05/02/2021

♦ ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 05/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 06/02/2021

♦ nry« kht£l« * tdthÁ * 06/02/2021

♦ ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 06/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 06/02/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 08/02/2021

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 09/02/2021

♦ nry« kht£l« * V¤jh¥ó® * 10/02/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 10/02/2021

♦ f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 11/02/2021

♦ njå kht£l« * óÂ¥òu« * 12/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 15/02/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 15/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * òJtaš * 15/02/2021

♦ ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 15/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 15/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 17/02/2021

♦ bj‹fhÁ kht£l« * MŒ¡Fo * 17/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 17/02/2021

♦ < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 18/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 19/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/02/2021

♦ nry« kht£l« * óyh«g£o * 20/02/2021

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 20/02/2021

♦ nry« kht£l« * muÁuhkâ * 20/02/2021

♦ nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 20/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 20/02/2021

♦ nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 23/02/2021

♦ < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 24/02/2021

♦ < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 25/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * bgh¤j}® * 25/02/2021

♦ njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 26/02/2021

♦ Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 26/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * g£lz« * 26/02/2021

♦ njå kht£l« * F¢r}® * 26/02/2021

♦ ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 26/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 27/02/2021

♦ bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 27/02/2021

♦ ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 03/03/2021

♦ bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 03/03/2021

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 04/03/2021

♦ bj‹fhÁ kht£l« * Ïuha»ç * 05/03/2021

♦ jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 05/03/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 05/03/2021

♦ flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 06/03/2021

♦ jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 06/03/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 06/03/2021

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 06/03/2021

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 08/03/2021

♣ bjhêštç

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 20/02/2021

♦ nry« kht£l« * muÁuhkâ * 22/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 22/02/2021

♦ ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 24/02/2021

♦ njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 26/02/2021

♦ fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 27/02/2021

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 04/03/2021

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 06/03/2021

♣ FoÚ® f£lz«

♦ ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 28/12/2020

♦ ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 28/01/2021

♦ jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 31/01/2021

♦ < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 01/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 06/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 06/02/2021

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 13/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 19/02/2021

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 19/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 20/02/2021

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 20/02/2021

♦ jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 20/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 22/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 22/02/2021

♦ ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 24/02/2021

♦ nry« kht£l« * óyh«g£o * 25/02/2021

♦ ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 26/02/2021

♦ nry« kht£l« * muÁuhkâ * 26/02/2021

♦ Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 26/02/2021

♦ flÿ® kht£l« * $KZz« * 27/02/2021

♦ jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 02/03/2021

♦ < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 03/03/2021

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 04/03/2021

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 05/03/2021

♦ jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 06/03/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 08/03/2021

♣ gštif

♦ nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 23/01/2021

♦ f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 29/01/2021

♦ ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 29/01/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 10/02/2021

♦ < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 11/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 16/02/2021

♦ nry« kht£l« * tdthÁ * 17/02/2021

♦ < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 18/02/2021

♦ Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/02/2021

♦ ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 23/02/2021

♦ f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 23/02/2021

♦ Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 23/02/2021

♦ ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 25/02/2021

♦ Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 26/02/2021

♦ f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 26/02/2021

♦ Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 27/02/2021

♦ < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 01/03/2021

Quick Links

DTP

ETenders

TN Government

Single Window

National Portal

தினம் ஒரு திருக்குறள்
அருள்சேர்ந்த  நெஞ்சினார்க்  கில்லை  இருள்சேர்ந்த
இன்னா  உலகம்  புகல்.