Image
Tax Completed Details

2019-20 « M©L 100… tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ
 • brh¤Jtç

 • 1. nry« kht£l« * tdthÁ * 04/02/2020

  2. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 12/02/2020

  3. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 13/02/2020

  4. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 25/02/2020

  5. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 27/02/2020

  6. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 28/02/2020

  7. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 28/02/2020

  8. Átf§if kht£l« * f©l}® * 28/02/2020

  9. bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 28/02/2020

  10. f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 28/02/2020

  11. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 29/02/2020

  12. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 29/02/2020

  13. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 29/02/2020

  14. ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 02/03/2020

  15. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 02/03/2020

  16. bj‹fhÁ kht£l« * MŒ¡Fo * 02/03/2020

  17. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 02/03/2020

  18. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 06/03/2020

  19. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 06/03/2020

  20. ehk¡fš kht£l« * g£lz« * 06/03/2020

  21. jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 09/03/2020

  22. njå kht£l« * nfh«ig * 11/03/2020

  23. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 11/03/2020

  24. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 12/03/2020

  25. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 13/03/2020

  26. njå kht£l« * iAnté° * 13/03/2020

  27. njå kht£l« * M©o¥g£o * 14/03/2020

  28. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 14/03/2020

  29. kJiu kht£l« * guit * 14/03/2020

  30. f‹åahFkç kht£l« * nt®»s«Ã * 14/03/2020

  31. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 15/03/2020

  32. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 15/03/2020

  33. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 16/03/2020

  34. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 16/03/2020

  35. bj‹fhÁ kht£l« * Ïuha»ç * 16/03/2020

  36. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 17/03/2020

  37. bj‹fhÁ kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 17/03/2020

  38. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 17/03/2020

  39. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 18/03/2020

  40. jŠrhñ® kht£l« * nt¥g¤ö® * 20/03/2020

  41. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 20/03/2020

  42. f‹åahFkç kht£l« * fšY¡T£l« * 20/03/2020

  43. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 20/03/2020

  44. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 20/03/2020

  45. njå kht£l« * F¢r}® * 20/03/2020

  46. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 20/03/2020

  47. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 20/03/2020

  48. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 20/03/2020

  49. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 20/03/2020

  50. bj‹fhÁ kht£l« * thRnjtešÿ® * 20/03/2020

  51. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 20/03/2020

  52. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 20/03/2020

  53. kJiu kht£l« * ghynkL * 21/03/2020

  54. bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 21/03/2020

  55. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 21/03/2020

  56. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 21/03/2020

  57. jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 21/03/2020

  58. kJiu kht£l« * vGkiy * 21/03/2020

  59. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 21/03/2020

  60. f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 21/03/2020

  61. br§fšg£L kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 21/03/2020

  62. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 21/03/2020

  63. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 23/03/2020

  64. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 23/03/2020

  65. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 23/03/2020

  66. njå kht£l« * Åugh©o * 23/03/2020

  67. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 23/03/2020

  68. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 23/03/2020

  69. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 23/03/2020

  70. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 23/03/2020

  71. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 23/03/2020

  72. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 24/03/2020

  73. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 24/03/2020

  74. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 24/03/2020

  75. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 24/03/2020

  76. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 24/03/2020

  77. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 24/03/2020

  78. njå kht£l« * tLf¥g£o * 24/03/2020

  79. nry« kht£l« * Ã v‹ g£o * 24/03/2020

  80. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 24/03/2020

  81. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 24/03/2020

  82. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 24/03/2020

  83. < nuhL kht£l« * #«ig * 24/03/2020

  84. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 25/03/2020

  85. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 25/03/2020

  86. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 25/03/2020

  87. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 25/03/2020

  88. bj‹fhÁ kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 25/03/2020

  89. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 26/03/2020

  90. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 26/03/2020

  91. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 27/03/2020

  92. < nuhL kht£l« * xyfl« * 27/03/2020

  93. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 27/03/2020

  94. flÿ® kht£l« * $KZz« * 27/03/2020

  95. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 27/03/2020

  96. f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 27/03/2020

  97. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 27/03/2020

  98. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 27/03/2020

  99. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 27/03/2020

  100. Átf§if kht£l« * òJtaš * 27/03/2020

  101. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 27/03/2020

  102. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 27/03/2020

  103. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 28/03/2020

  104. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 28/03/2020

  105. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 28/03/2020

  106. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 28/03/2020

  107. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 28/03/2020

  108. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 28/03/2020

  109. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 28/03/2020

  110. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 28/03/2020

  111. »UZz»ç kht£l« * nj‹få¡nfh£il * 28/03/2020

  112. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 30/03/2020

  113. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 30/03/2020

  114. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 30/03/2020

  115. ehk¡fš kht£l« * Myh«ghisa« * 30/03/2020

  116. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 30/03/2020

  117. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 30/03/2020

  118. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 30/03/2020

  119. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * m«_® * 30/03/2020

  120. br§fšg£L kht£l« * fU§Fê * 30/03/2020

  121. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 30/03/2020

  122. bj‹fhÁ kht£l« * nkyfu« * 30/03/2020

  123. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 30/03/2020

  124. éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 30/03/2020

  125. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 30/03/2020

  126. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 30/03/2020

  127. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 30/03/2020

  128. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 30/03/2020

  129. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 30/03/2020

  130. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 30/03/2020

  131. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 30/03/2020

  132. bj‹fhÁ kht£l« * g©bghê * 30/03/2020

  133. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 31/03/2020

  134. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 31/03/2020

  135. ÂU¥ó® kht£l« * Á‹d¡fh«ghisa« * 31/03/2020

  136. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 31/03/2020

  137. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 31/03/2020

  138. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 31/03/2020

  139. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 31/03/2020

  140. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 31/03/2020

  141. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2020

  142. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2020

  143. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 31/03/2020

  144. nry« kht£l« * bfhs¤ö® * 31/03/2020

  145. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 31/03/2020

  146. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2020

  147. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 31/03/2020

  148. njå kht£l« * bj‹fiu * 31/03/2020

  149. bj‹fhÁ kht£l« * ÏyŠÁ * 31/03/2020

  150. ehk¡fš kht£l« * ßshešÿ® * 31/03/2020

  151. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2020

  152. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 31/03/2020

  153. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2020

  154. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 31/03/2020

  155. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 31/03/2020

  156. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 31/03/2020

  157. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2020

  158. f%® kht£l« * e§ftu« * 31/03/2020

  159. jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 31/03/2020

  160. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 31/03/2020

  161. bj‹fhÁ kht£l« * rh«gt®tlfiu * 31/03/2020

  162. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2020

  163. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 31/03/2020

  164. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 31/03/2020

  165. kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/03/2020

  166. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2020

  167. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2020

  168. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 01/04/2020

  169. bj‹fhÁ kht£l« * ÑH¥ghñ® * 01/04/2020

  170. bj‹fhÁ kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 01/04/2020

  171. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 01/04/2020

  172. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 01/04/2020

  173. ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 02/04/2020

  174. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 02/04/2020

  175. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 02/04/2020

  176. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 02/04/2020

  177. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 02/04/2020

  178. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 02/04/2020

  179. jŠrhñ® kht£l« * Xu¤jehL * 02/04/2020

  180. nry« kht£l« * bjlhñ® * 03/04/2020

  181. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 03/04/2020

  182. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 06/04/2020

  183. njå kht£l« * njthu« * 15/04/2020

  184. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 01/05/2020

  185. jUkòç kht£l« * khu©lmŸë * 11/05/2020

  186. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 08/07/2020

 • bjhêštç

 • 1. ÂU¥g¤ö® kht£l« * My§fha« * 27/02/2020

  2. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 02/03/2020

  3. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 03/03/2020

  4. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 03/03/2020

  5. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 06/03/2020

  6. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 09/03/2020

  7. njå kht£l« * njthu« * 10/03/2020

  8. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 11/03/2020

  9. njå kht£l« * nfh«ig * 12/03/2020

  10. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * kzÿ®ng£il * 12/03/2020

  11. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 13/03/2020

  12. f%® kht£l« * kUö® * 13/03/2020

  13. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 14/03/2020

  14. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 14/03/2020

  15. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 14/03/2020

  16. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 14/03/2020

  17. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 14/03/2020

  18. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 14/03/2020

  19. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 14/03/2020

  20. nry« kht£l« * muÁuhkâ * 16/03/2020

  21. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 18/03/2020

  22. bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 18/03/2020

  23. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 18/03/2020

  24. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 18/03/2020

  25. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 18/03/2020

  26. kJiu kht£l« * vGkiy * 18/03/2020

  27. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 19/03/2020

  28. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 19/03/2020

  29. »UZz»ç kht£l« * nj‹få¡nfh£il * 20/03/2020

  30. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 20/03/2020

  31. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 20/03/2020

  32. njå kht£l« * F¢r}® * 20/03/2020

  33. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 20/03/2020

  34. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 20/03/2020

  35. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 21/03/2020

  36. bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 21/03/2020

  37. jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 21/03/2020

  38. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 21/03/2020

  39. br§fšg£L kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 21/03/2020

  40. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 23/03/2020

  41. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 23/03/2020

  42. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 23/03/2020

  43. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 23/03/2020

  44. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 23/03/2020

  45. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 23/03/2020

  46. ÂU¥ó® kht£l« * jë * 23/03/2020

  47. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 24/03/2020

  48. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 24/03/2020

  49. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 24/03/2020

  50. flÿ® kht£l« * bg©zhl« * 24/03/2020

  51. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 24/03/2020

  52. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 24/03/2020

  53. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 25/03/2020

  54. bj‹fhÁ kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 25/03/2020

  55. < nuhL kht£l« * xyfl« * 26/03/2020

  56. bj‹fhÁ kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 26/03/2020

  57. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 26/03/2020

  58. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 26/03/2020

  59. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 26/03/2020

  60. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 27/03/2020

  61. njå kht£l« * tLf¥g£o * 27/03/2020

  62. ehk¡fš kht£l« * Myh«ghisa« * 27/03/2020

  63. kJiu kht£l« * ngiuô® * 27/03/2020

  64. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñuk§fy« * 27/03/2020

  65. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 27/03/2020

  66. f%® kht£l« * e§ftu« * 27/03/2020

  67. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 27/03/2020

  68. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 27/03/2020

  69. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 27/03/2020

  70. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 27/03/2020

  71. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 27/03/2020

  72. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 27/03/2020

  73. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 27/03/2020

  74. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 28/03/2020

  75. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 28/03/2020

  76. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * gd¥gh¡f« * 28/03/2020

  77. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 28/03/2020

  78. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 28/03/2020

  79. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 28/03/2020

  80. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 30/03/2020

  81. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 30/03/2020

  82. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 30/03/2020

  83. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 30/03/2020

  84. bj‹fhÁ kht£l« * Ïuha»ç * 30/03/2020

  85. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 30/03/2020

  86. flÿ® kht£l« * $KZz« * 30/03/2020

  87. bj‹fhÁ kht£l« * nkyfu« * 30/03/2020

  88. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 30/03/2020

  89. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 30/03/2020

  90. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 30/03/2020

  91. bj‹fhÁ kht£l« * g©bghê * 30/03/2020

  92. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 31/03/2020

  93. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 31/03/2020

  94. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 31/03/2020

  95. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 31/03/2020

  96. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 31/03/2020

  97. Átf§if kht£l« * òJtaš * 31/03/2020

  98. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 31/03/2020

  99. kJiu kht£l« * guit * 31/03/2020

  100. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 31/03/2020

  101. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 31/03/2020

  102. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 31/03/2020

  103. njå kht£l« * bj‹fiu * 31/03/2020

  104. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 31/03/2020

  105. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 31/03/2020

  106. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2020

  107. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 31/03/2020

  108. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 31/03/2020

  109. nry« kht£l« * bfhs¤ö® * 31/03/2020

  110. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2020

  111. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 31/03/2020

  112. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * cSªö®ng£il * 31/03/2020

  113. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 31/03/2020

  114. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2020

  115. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 31/03/2020

  116. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 31/03/2020

  117. Átf§if kht£l« * f©l}® * 31/03/2020

  118. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 31/03/2020

  119. br§fšg£L kht£l« * fU§Fê * 31/03/2020

  120. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2020

  121. bj‹fhÁ kht£l« * ÏyŠÁ * 31/03/2020

  122. ehk¡fš kht£l« * ßshešÿ® * 31/03/2020

  123. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 31/03/2020

  124. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2020

  125. jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 31/03/2020

  126. bj‹fhÁ kht£l« * rh«gt®tlfiu * 31/03/2020

  127. bj‹fhÁ kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2020

  128. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 31/03/2020

  129. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2020

  130. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 31/03/2020

  131. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 31/03/2020

  132. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2020

  133. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2020

  134. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2020

  135. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 31/03/2020

  136. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 01/04/2020

  137. bj‹fhÁ kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 01/04/2020

  138. ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 02/04/2020

  139. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 02/04/2020

  140. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 02/04/2020

  141. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 02/04/2020

  142. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 02/04/2020

  143. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 02/04/2020

  144. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 02/04/2020

  145. jŠrhñ® kht£l« * Xu¤jehL * 02/04/2020

  146. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 02/04/2020

  147. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 03/04/2020

  148. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 03/04/2020

  149. flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 03/04/2020

  150. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 04/04/2020

  151. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 04/04/2020

  152. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 06/04/2020

  153. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 07/04/2020

  154. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * beäè * 07/04/2020

  155. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 07/04/2020

  156. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * m«_® * 07/04/2020

  157. jŠrhñ® kht£l« * tšy« * 11/04/2020

  158. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 13/04/2020

  159. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 15/04/2020

  160. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 01/05/2020

  161. nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 19/05/2020

  162. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 08/07/2020

 • FoÚ® f£lz«

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 26/07/2019

  2. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 15/11/2019

  3. < nuhL kht£l« * xyfl« * 03/12/2019

  4. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 22/01/2020

  5. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 31/01/2020

  6. jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 22/02/2020

  7. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 28/02/2020

  8. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 29/02/2020

  9. flÿ® kht£l« * $KZz« * 29/02/2020

  10. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 02/03/2020

  11. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 07/03/2020

  12. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 07/03/2020

  13. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 11/03/2020

  14. kJiu kht£l« * ghynkL * 14/03/2020

  15. br§fšg£L kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 15/03/2020

  16. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 16/03/2020

  17. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 16/03/2020

  18. bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 16/03/2020

  19. bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 16/03/2020

  20. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 17/03/2020

  21. nry« kht£l« * tdthÁ * 17/03/2020

  22. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 18/03/2020

  23. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 19/03/2020

  24. jŠrhñ® kht£l« * nt¥g¤ö® * 20/03/2020

  25. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 20/03/2020

  26. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 20/03/2020

  27. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 20/03/2020

  28. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 20/03/2020

  29. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 20/03/2020

  30. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 20/03/2020

  31. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 20/03/2020

  32. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 20/03/2020

  33. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 20/03/2020

  34. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 20/03/2020

  35. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 20/03/2020

  36. bj‹fhÁ kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 20/03/2020

  37. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 21/03/2020

  38. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 21/03/2020

  39. jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 21/03/2020

  40. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 23/03/2020

  41. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 23/03/2020

  42. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 23/03/2020

  43. ÂU¥ó® kht£l« * jë * 23/03/2020

  44. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 24/03/2020

  45. njå kht£l« * nfh«ig * 24/03/2020

  46. bj‹fhÁ kht£l« * Ïuha»ç * 24/03/2020

  47. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 24/03/2020

  48. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 24/03/2020

  49. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 24/03/2020

  50. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 24/03/2020

  51. br§fšg£L kht£l« * fU§Fê * 24/03/2020

  52. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 25/03/2020

  53. fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¥bgU«óö® * 26/03/2020

  54. bj‹fhÁ kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 26/03/2020

  55. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 26/03/2020

  56. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 26/03/2020

  57. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 27/03/2020

  58. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 27/03/2020

  59. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 27/03/2020

  60. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 27/03/2020

  61. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 27/03/2020

  62. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 27/03/2020

  63. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 27/03/2020

  64. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 27/03/2020

  65. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 28/03/2020

  66. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 28/03/2020

  67. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 28/03/2020

  68. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 28/03/2020

  69. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 28/03/2020

  70. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 28/03/2020

  71. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 28/03/2020

  72. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 28/03/2020

  73. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 28/03/2020

  74. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 30/03/2020

  75. njå kht£l« * bj‹fiu * 30/03/2020

  76. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 30/03/2020

  77. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 30/03/2020

  78. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 30/03/2020

  79. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 30/03/2020

  80. bj‹fhÁ kht£l« * nkyfu« * 30/03/2020

  81. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 30/03/2020

  82. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 30/03/2020

  83. bj‹fhÁ kht£l« * g©bghê * 30/03/2020

  84. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 30/03/2020

  85. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 31/03/2020

  86. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 31/03/2020

  87. Átf§if kht£l« * f©l}® * 31/03/2020

  88. éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 31/03/2020

  89. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 31/03/2020

  90. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 31/03/2020

  91. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 31/03/2020

  92. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 31/03/2020

  93. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 31/03/2020

  94. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 31/03/2020

  95. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 31/03/2020

  96. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 31/03/2020

  97. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 31/03/2020

  98. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 31/03/2020

  99. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 31/03/2020

  100. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 31/03/2020

  101. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 31/03/2020

  102. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 31/03/2020

  103. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2020

  104. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 31/03/2020

  105. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2020

  106. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2020

  107. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 31/03/2020

  108. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 31/03/2020

  109. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2020

  110. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 31/03/2020

  111. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 31/03/2020

  112. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 31/03/2020

  113. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2020

  114. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 31/03/2020

  115. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 31/03/2020

  116. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2020

  117. »UZz»ç kht£l« * nj‹få¡nfh£il * 31/03/2020

  118. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2020

  119. jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 31/03/2020

  120. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 31/03/2020

  121. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 31/03/2020

  122. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 31/03/2020

  123. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2020

  124. kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/03/2020

  125. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2020

  126. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 02/04/2020

  127. jŠrhñ® kht£l« * Xu¤jehL * 02/04/2020

  128. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 03/04/2020

  129. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 03/04/2020

  130. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 03/04/2020

  131. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 06/04/2020

  132. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 07/04/2020

  133. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 01/05/2020

  134. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 08/07/2020

 • gštif

 • 1. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 12/09/2019

  2. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 21/01/2020

  3. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 22/01/2020

  4. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 12/02/2020

  5. < nuhL kht£l« * mça¥g«ghisa« * 13/02/2020

  6. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 15/02/2020

  7. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * m«_® * 18/02/2020

  8. Átf§if kht£l« * f©l}® * 28/02/2020

  9. kJiu kht£l« * vGkiy * 29/02/2020

  10. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 02/03/2020

  11. kJiu kht£l« * guit * 03/03/2020

  12. nfha«ò¤ö® kht£l« * nkh¥ngç ghisa« * 06/03/2020

  13. < nuhL kht£l« * xyfl« * 11/03/2020

  14. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 11/03/2020

  15. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 11/03/2020

  16. ÂU¥ó® kht£l« * méehÁ * 11/03/2020

  17. kJiu kht£l« * ghynkL * 14/03/2020

  18. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 16/03/2020

  19. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 16/03/2020

  20. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 17/03/2020

  21. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 18/03/2020

  22. < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 18/03/2020

  23. njå kht£l« * tLf¥g£o * 18/03/2020

  24. nry« kht£l« * tdthÁ * 19/03/2020

  25. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 19/03/2020

  26. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 19/03/2020

  27. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 19/03/2020

  28. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 20/03/2020

  29. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 20/03/2020

  30. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 20/03/2020

  31. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 21/03/2020

  32. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 23/03/2020

  33. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 23/03/2020

  34. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 24/03/2020

  35. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 24/03/2020

  36. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 24/03/2020

  37. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 25/03/2020

  38. fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¥bgU«óö® * 26/03/2020

  39. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 26/03/2020

  40. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * gd¥gh¡f« * 27/03/2020

  41. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 27/03/2020

  42. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 28/03/2020

  43. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 28/03/2020

  44. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 28/03/2020

  45. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 28/03/2020

  46. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 28/03/2020

  47. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 28/03/2020

  48. < nuhL kht£l« * br‹åkiy * 30/03/2020

  49. br§fšg£L kht£l« * fU§Fê * 30/03/2020

  50. njå kht£l« * bj‹fiu * 30/03/2020

  51. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 31/03/2020

  52. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 31/03/2020

  53. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 31/03/2020

  54. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 31/03/2020

  55. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2020

  56. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2020

  57. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 31/03/2020

  58. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 31/03/2020

  59. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 31/03/2020

  60. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2020

  61. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2020

  62. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 31/03/2020

  63. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2020

  64. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 31/03/2020

  65. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 31/03/2020

  66. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 31/03/2020

  67. bj‹fhÁ kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2020

  68. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2020

  69. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 31/03/2020

  70. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 01/04/2020

  71. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 02/04/2020

  72. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 02/04/2020

  73. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 02/04/2020

  74. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 03/04/2020