Image
Tax Completed Details

2018-19 « M©L 100… tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ
 • brh¤Jtç

 • 1. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 09/02/2019

  2. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 13/02/2019

  3. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 24/02/2019

  4. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 25/02/2019

  5. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/02/2019

  6. njå kht£l« * nfh«ig * 28/02/2019

  7. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 28/02/2019

  8. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 02/03/2019

  9. f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 16/03/2019

  10. ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 19/03/2019

  11. njå kht£l« * Xil¥g£o * 19/03/2019

  12. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 20/03/2019

  13. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 21/03/2019

  14. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 21/03/2019

  15. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 22/03/2019

  16. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 22/03/2019

  17. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 22/03/2019

  18. ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 22/03/2019

  19. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 22/03/2019

  20. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 23/03/2019

  21. ehk¡fš kht£l« * g£lz« * 23/03/2019

  22. njå kht£l« * Åugh©o * 25/03/2019

  23. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 25/03/2019

  24. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 25/03/2019

  25. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 26/03/2019

  26. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 26/03/2019

  27. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 27/03/2019

  28. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 27/03/2019

  29. nry« kht£l« * tdthÁ * 28/03/2019

  30. ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 28/03/2019

  31. < nuhL kht£l« * xyfl« * 28/03/2019

  32. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 28/03/2019

  33. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 28/03/2019

  34. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 28/03/2019

  35. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 28/03/2019

  36. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 29/03/2019

  37. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 29/03/2019

  38. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 29/03/2019

  39. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 29/03/2019

  40. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 29/03/2019

  41. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 29/03/2019

  42. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 29/03/2019

  43. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 29/03/2019

  44. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 29/03/2019

  45. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 29/03/2019

  46. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 29/03/2019

  47. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 29/03/2019

  48. fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 29/03/2019

  49. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 29/03/2019

  50. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 29/03/2019

  51. ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 29/03/2019

  52. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 29/03/2019

  53. ehk¡fš kht£l« * ßshešÿ® * 29/03/2019

  54. f%® kht£l« * e§ftu« * 29/03/2019

  55. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 29/03/2019

  56. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 29/03/2019

  57. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 29/03/2019

  58. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 29/03/2019

  59. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 30/03/2019

  60. Átf§if kht£l« * f©l}® * 30/03/2019

  61. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 30/03/2019

  62. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 30/03/2019

  63. nry« kht£l« * Ã v‹ g£o * 30/03/2019

  64. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 30/03/2019

  65. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 30/03/2019

  66. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 30/03/2019

  67. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 30/03/2019

  68. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 30/03/2019

  69. ÂUth%® kht£l« * Úlhk§fy« * 30/03/2019

  70. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 30/03/2019

  71. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 30/03/2019

  72. < nuhL kht£l« * bfhLKo * 30/03/2019

  73. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 30/03/2019

  74. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 30/03/2019

  75. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 30/03/2019

  76. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 30/03/2019

  77. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 30/03/2019

  78. nry« kht£l« * bjlhñ® * 30/03/2019

  79. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 30/03/2019

  80. njå kht£l« * tLf¥g£o * 30/03/2019

  81. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 30/03/2019

  82. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 30/03/2019

  83. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 30/03/2019

  84. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 30/03/2019

  85. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 30/03/2019

  86. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 30/03/2019

  87. njå kht£l« * M©o¥g£o * 30/03/2019

  88. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 30/03/2019

  89. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 30/03/2019

  90. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 30/03/2019

  91. njå kht£l« * bj‹fiu * 30/03/2019

  92. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 30/03/2019

  93. kJiu kht£l« * vGkiy * 30/03/2019

  94. ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 30/03/2019

  95. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 30/03/2019

  96. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 30/03/2019

  97. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 30/03/2019

  98. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 30/03/2019

  99. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 30/03/2019

  100. ÂUbešntè kht£l« * Ïuha»ç * 30/03/2019

  101. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 30/03/2019

  102. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 30/03/2019

  103. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 30/03/2019

  104. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 30/03/2019

  105. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 30/03/2019

  106. ÂUbešntè kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 30/03/2019

  107. ehf¥g£oz« kht£l« * it¤Ô°tu‹ nfhæš * 30/03/2019

  108. < nuhL kht£l« * bfhšy‹ nfhéš * 31/03/2019

  109. < nuhL kht£l« * #«ig * 31/03/2019

  110. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 31/03/2019

  111. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 31/03/2019

  112. ehk¡fš kht£l« * Myh«ghisa« * 31/03/2019

  113. kJiu kht£l« * guit * 31/03/2019

  114. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2019

  115. nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 31/03/2019

  116. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 31/03/2019

  117. ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 31/03/2019

  118. f%® kht£l« * kUö® * 31/03/2019

  119. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 31/03/2019

  120. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 31/03/2019

  121. ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 31/03/2019

  122. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2019

  123. ÂUbešntè kht£l« * m¢r‹òö® * 31/03/2019

  124. kJiu kht£l« * ghynkL * 31/03/2019

  125. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 31/03/2019

  126. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 31/03/2019

  127. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2019

  128. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 31/03/2019

  129. ntÿ® kht£l« * beäè * 31/03/2019

  130. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñuk§fy« * 31/03/2019

  131. flÿ® kht£l« * $KZz« * 31/03/2019

  132. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 31/03/2019

  133. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 31/03/2019

  134. ÂUbešntè kht£l« * thRnjtešÿ® * 31/03/2019

  135. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 31/03/2019

  136. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 31/03/2019

  137. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 31/03/2019

  138. kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/03/2019

  139. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 31/03/2019

  140. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 31/03/2019

  141. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 31/03/2019

  142. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2019

  143. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2019

  144. ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 31/03/2019

  145. ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 31/03/2019

  146. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/03/2019

  147. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 31/03/2019

  148. f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 31/03/2019

  149. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 31/03/2019

  150. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 31/03/2019

  151. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 31/03/2019

  152. ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 31/03/2019

  153. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 31/03/2019

  154. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 31/03/2019

  155. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 31/03/2019

  156. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2019

  157. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 31/03/2019

  158. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 31/03/2019

  159. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 31/03/2019

  160. ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 31/03/2019

  161. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 31/03/2019

  162. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 31/03/2019

  163. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 31/03/2019

  164. njå kht£l« * òJ¥g£o * 31/03/2019

  165. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2019

  166. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 31/03/2019

  167. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 31/03/2019

  168. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 31/03/2019

  169. ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 31/03/2019

  170. ntÿ® kht£l« * cjnaªÂu« * 31/03/2019

  171. ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 31/03/2019

  172. f%® kht£l« * òèô® * 31/03/2019

  173. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 31/03/2019

  174. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 31/03/2019

  175. ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 31/03/2019

  176. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 31/03/2019

  177. ÂUbešntè kht£l« * Åutešÿ® * 31/03/2019

  178. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 31/03/2019

  179. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 31/03/2019

  180. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 31/03/2019

  181. ÂUbešntè kht£l« * My§Fs« * 31/03/2019

  182. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 31/03/2019

  183. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 31/03/2019

  184. éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 31/03/2019

  185. ÂU¥ó® kht£l« * f‹åtho * 31/03/2019

  186. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 31/03/2019

  187. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 31/03/2019

  188. ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 31/03/2019

  189. njå kht£l« * F¢r}® * 31/03/2019

  190. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 31/03/2019

  191. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 31/03/2019

  192. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bjh£oa« * 31/03/2019

  193. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 31/03/2019

  194. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 31/03/2019

  195. f‹åahFkç kht£l« * fšY¡T£l« * 31/03/2019

  196. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2019

  197. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 31/03/2019

  198. ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 31/03/2019

  199. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 31/03/2019

  200. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 31/03/2019

  201. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 31/03/2019

  202. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 31/03/2019

  203. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 31/03/2019

  204. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2019

  205. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/03/2019

  206. ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 31/03/2019

  207. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2019

  208. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 31/03/2019

  209. ö¤J¡Fo kht£l« * ehrnu¤ * 31/03/2019

  210. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 31/03/2019

  211. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 31/03/2019

  212. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 31/03/2019

  213. njå kht£l« * iAnté° * 31/03/2019

  214. ntÿ® kht£l« * ésh¥gh¡f« * 31/03/2019

  215. njå kht£l« * njthu« * 31/03/2019

  216. ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 31/03/2019

  217. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 31/03/2019

  218. ö¤J¡Fo kht£l« * MWKfndç * 31/03/2019

  219. f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 31/03/2019

  220. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 31/03/2019

  221. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 31/03/2019

  222. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 31/03/2019

  223. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 31/03/2019

  224. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 31/03/2019

  225. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 31/03/2019

  226. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 31/03/2019

  227. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 31/03/2019

  228. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 31/03/2019

  229. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2019

  230. ÂUbešntè kht£l« * ÂUnt§fl« * 31/03/2019

  231. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2019

  232. fhŠÁòu« kht£l« * fU§Fê * 31/03/2019

  233. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 31/03/2019

  234. éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2019

  235. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 31/03/2019

  236. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 31/03/2019

  237. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 31/03/2019

  238. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 31/03/2019

  239. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 31/03/2019

  240. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 31/03/2019

  241. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 29/04/2019

  242. < nuhL kht£l« * fhŠÁ¡nfhæš * 06/01/2020

 • bjhêštç

 • 1. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 13/03/2019

  2. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 15/03/2019

  3. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 18/03/2019

  4. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 19/03/2019

  5. njå kht£l« * nfh«ig * 19/03/2019

  6. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 20/03/2019

  7. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 20/03/2019

  8. éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 22/03/2019

  9. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 22/03/2019

  10. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 23/03/2019

  11. ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 23/03/2019

  12. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 25/03/2019

  13. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 25/03/2019

  14. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 26/03/2019

  15. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 26/03/2019

  16. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 27/03/2019

  17. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 27/03/2019

  18. Átf§if kht£l« * f©l}® * 27/03/2019

  19. njå kht£l« * Xil¥g£o * 27/03/2019

  20. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 27/03/2019

  21. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 27/03/2019

  22. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 27/03/2019

  23. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 27/03/2019

  24. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 28/03/2019

  25. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 28/03/2019

  26. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 28/03/2019

  27. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 28/03/2019

  28. ntÿ® kht£l« * cjnaªÂu« * 28/03/2019

  29. ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 28/03/2019

  30. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 28/03/2019

  31. < nuhL kht£l« * xyfl« * 28/03/2019

  32. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 28/03/2019

  33. < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 28/03/2019

  34. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 28/03/2019

  35. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 28/03/2019

  36. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 28/03/2019

  37. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 28/03/2019

  38. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 28/03/2019

  39. ÂUt©zhkiy kht£l« * bguzkšÿ® * 29/03/2019

  40. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 29/03/2019

  41. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 29/03/2019

  42. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 29/03/2019

  43. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 29/03/2019

  44. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 29/03/2019

  45. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 29/03/2019

  46. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 29/03/2019

  47. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 29/03/2019

  48. Átf§if kht£l« * òJtaš * 29/03/2019

  49. ntÿ® kht£l« * beäè * 29/03/2019

  50. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 29/03/2019

  51. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 29/03/2019

  52. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 29/03/2019

  53. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 29/03/2019

  54. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñuk§fy« * 29/03/2019

  55. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 29/03/2019

  56. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 29/03/2019

  57. ntÿ® kht£l« * m«_® * 29/03/2019

  58. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 29/03/2019

  59. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 29/03/2019

  60. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 29/03/2019

  61. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 29/03/2019

  62. fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 29/03/2019

  63. ntÿ® kht£l« * My§fha« * 29/03/2019

  64. ntÿ® kht£l« * xLf¤ö® * 29/03/2019

  65. kJiu kht£l« * ngiuô® * 29/03/2019

  66. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 29/03/2019

  67. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 29/03/2019

  68. ehk¡fš kht£l« * ßshešÿ® * 29/03/2019

  69. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 29/03/2019

  70. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 29/03/2019

  71. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 29/03/2019

  72. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 30/03/2019

  73. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 30/03/2019

  74. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 30/03/2019

  75. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 30/03/2019

  76. f%® kht£l« * òèô® * 30/03/2019

  77. f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 30/03/2019

  78. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 30/03/2019

  79. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 30/03/2019

  80. éG¥òu« kht£l« * cSªö®ng£il * 30/03/2019

  81. njå kht£l« * njthu« * 30/03/2019

  82. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 30/03/2019

  83. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 30/03/2019

  84. ehk¡fš kht£l« * guk¤Â * 30/03/2019

  85. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 30/03/2019

  86. njå kht£l« * F¢r}® * 30/03/2019

  87. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 30/03/2019

  88. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 30/03/2019

  89. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 30/03/2019

  90. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 30/03/2019

  91. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 30/03/2019

  92. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 30/03/2019

  93. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 30/03/2019

  94. f%® kht£l« * kUö® * 30/03/2019

  95. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 30/03/2019

  96. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 30/03/2019

  97. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 30/03/2019

  98. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 30/03/2019

  99. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 30/03/2019

  100. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 30/03/2019

  101. kJiu kht£l« * vGkiy * 30/03/2019

  102. ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 30/03/2019

  103. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 30/03/2019

  104. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 30/03/2019

  105. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 30/03/2019

  106. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 30/03/2019

  107. < nuhL kht£l« * bfhLKo * 30/03/2019

  108. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 30/03/2019

  109. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 30/03/2019

  110. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 30/03/2019

  111. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 30/03/2019

  112. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 30/03/2019

  113. kJiu kht£l« * ghynkL * 30/03/2019

  114. njå kht£l« * M©o¥g£o * 30/03/2019

  115. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 30/03/2019

  116. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 30/03/2019

  117. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 30/03/2019

  118. ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 30/03/2019

  119. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 30/03/2019

  120. flÿ® kht£l« * $KZz« * 30/03/2019

  121. ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 30/03/2019

  122. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 30/03/2019

  123. njå kht£l« * bj‹fiu * 30/03/2019

  124. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 30/03/2019

  125. ehk¡fš kht£l« * Myh«ghisa« * 30/03/2019

  126. < nuhL kht£l« * bfhšy‹ nfhéš * 30/03/2019

  127. < nuhL kht£l« * #«ig * 31/03/2019

  128. ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 31/03/2019

  129. < nuhL kht£l« * Ã.nk£L¥ghisa« * 31/03/2019

  130. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 31/03/2019

  131. ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 31/03/2019

  132. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 31/03/2019

  133. ÂUbešntè kht£l« * m¢r‹òö® * 31/03/2019

  134. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 31/03/2019

  135. ÂUbešntè kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 31/03/2019

  136. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 31/03/2019

  137. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2019

  138. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2019

  139. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 31/03/2019

  140. ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 31/03/2019

  141. ntÿ® kht£l« * ésh¥gh¡f« * 31/03/2019

  142. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 31/03/2019

  143. Úy»ç kht£l« * eLt£l« * 31/03/2019

  144. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 31/03/2019

  145. kJiu kht£l« * guit * 31/03/2019

  146. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2019

  147. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 31/03/2019

  148. f%® kht£l« * e§ftu« * 31/03/2019

  149. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2019

  150. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2019

  151. ÂUbešntè kht£l« * Ïuha»ç * 31/03/2019

  152. ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 31/03/2019

  153. ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 31/03/2019

  154. f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 31/03/2019

  155. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 31/03/2019

  156. ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 31/03/2019

  157. ehf¥g£oz« kht£l« * it¤Ô°tu‹ nfhæš * 31/03/2019

  158. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 31/03/2019

  159. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 31/03/2019

  160. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 31/03/2019

  161. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 31/03/2019

  162. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 31/03/2019

  163. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/03/2019

  164. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2019

  165. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 31/03/2019

  166. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 31/03/2019

  167. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 31/03/2019

  168. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 31/03/2019

  169. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2019

  170. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2019

  171. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 31/03/2019

  172. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 31/03/2019

  173. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 31/03/2019

  174. njå kht£l« * òJ¥g£o * 31/03/2019

  175. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 31/03/2019

  176. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 31/03/2019

  177. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 31/03/2019

  178. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 31/03/2019

  179. ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 31/03/2019

  180. ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 31/03/2019

  181. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 31/03/2019

  182. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 31/03/2019

  183. flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 31/03/2019

  184. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 31/03/2019

  185. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 31/03/2019

  186. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 31/03/2019

  187. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 31/03/2019

  188. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 31/03/2019

  189. ntÿ® kht£l« * nrhë§f® * 31/03/2019

  190. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 31/03/2019

  191. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 31/03/2019

  192. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2019

  193. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 31/03/2019

  194. ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 31/03/2019

  195. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 31/03/2019

  196. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 31/03/2019

  197. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 31/03/2019

  198. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 31/03/2019

  199. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 31/03/2019

  200. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 31/03/2019

  201. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 31/03/2019

  202. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 31/03/2019

  203. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 31/03/2019

  204. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 31/03/2019

  205. f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 31/03/2019

  206. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 31/03/2019

  207. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 31/03/2019

  208. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bjh£oa« * 31/03/2019

  209. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 31/03/2019

  210. ÂUbešntè kht£l« * Åutešÿ® * 31/03/2019

  211. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 31/03/2019

  212. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 31/03/2019

  213. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 31/03/2019

  214. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2019

  215. ÂUtŸq® kht£l« * Muâ * 31/03/2019

  216. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 31/03/2019

  217. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/03/2019

  218. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 31/03/2019

  219. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 31/03/2019

  220. ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 31/03/2019

  221. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 31/03/2019

  222. njå kht£l« * iAnté° * 31/03/2019

  223. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 31/03/2019

  224. ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 31/03/2019

  225. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 31/03/2019

  226. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 31/03/2019

  227. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 31/03/2019

  228. ö¤J¡Fo kht£l« * MWKfndç * 31/03/2019

  229. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 31/03/2019

  230. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 31/03/2019

  231. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 31/03/2019

  232. ÂUbešntè kht£l« * ÂUnt§fl« * 31/03/2019

  233. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 31/03/2019

  234. < nuhL kht£l« * fhÁghisa« - nfhà * 31/03/2019

  235. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 31/03/2019

  236. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2019

  237. fhŠÁòu« kht£l« * fU§Fê * 31/03/2019

  238. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 31/03/2019

  239. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 31/03/2019

  240. éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2019

  241. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 31/03/2019

  242. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 31/03/2019

  243. nry« kht£l« * bfh§fzhòu« * 31/03/2019

  244. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 31/03/2019

  245. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 31/03/2019

  246. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 31/03/2019

  247. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 31/03/2019

  248. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 05/09/2019

 • FoÚ® f£lz«

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 30/07/2018

  2. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 08/02/2019

  3. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 28/02/2019

  4. < nuhL kht£l« * xyfl« * 13/03/2019

  5. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 13/03/2019

  6. kJiu kht£l« * ghynkL * 15/03/2019

  7. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 15/03/2019

  8. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 18/03/2019

  9. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 19/03/2019

  10. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 21/03/2019

  11. ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 22/03/2019

  12. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 22/03/2019

  13. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 25/03/2019

  14. ÂUth%® kht£l« * Flthrš * 26/03/2019

  15. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 26/03/2019

  16. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/03/2019

  17. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 27/03/2019

  18. njå kht£l« * nfh«ig * 27/03/2019

  19. ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 27/03/2019

  20. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 27/03/2019

  21. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 27/03/2019

  22. ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 27/03/2019

  23. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 28/03/2019

  24. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 28/03/2019

  25. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 28/03/2019

  26. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 28/03/2019

  27. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 28/03/2019

  28. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 29/03/2019

  29. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 29/03/2019

  30. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 29/03/2019

  31. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 29/03/2019

  32. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 29/03/2019

  33. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 29/03/2019

  34. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 29/03/2019

  35. Átf§if kht£l« * f©l}® * 29/03/2019

  36. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 29/03/2019

  37. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 29/03/2019

  38. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 29/03/2019

  39. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 29/03/2019

  40. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 29/03/2019

  41. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 29/03/2019

  42. ehk¡fš kht£l« * guk¤Â * 29/03/2019

  43. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 29/03/2019

  44. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 29/03/2019

  45. jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 29/03/2019

  46. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 29/03/2019

  47. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 29/03/2019

  48. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 29/03/2019

  49. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 29/03/2019

  50. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 29/03/2019

  51. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 29/03/2019

  52. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 29/03/2019

  53. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 29/03/2019

  54. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 29/03/2019

  55. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 29/03/2019

  56. ntÿ® kht£l« * cjnaªÂu« * 29/03/2019

  57. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 29/03/2019

  58. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 29/03/2019

  59. fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 29/03/2019

  60. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 29/03/2019

  61. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 29/03/2019

  62. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 29/03/2019

  63. kJiu kht£l« * vGkiy * 29/03/2019

  64. ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 29/03/2019

  65. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 29/03/2019

  66. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 29/03/2019

  67. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 29/03/2019

  68. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 29/03/2019

  69. f%® kht£l« * e§ftu« * 29/03/2019

  70. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 29/03/2019

  71. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 29/03/2019

  72. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 29/03/2019

  73. ehk¡fš kht£l« * ßshešÿ® * 29/03/2019

  74. Úy»ç kht£l« * eLt£l« * 29/03/2019

  75. ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 29/03/2019

  76. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 29/03/2019

  77. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 29/03/2019

  78. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 29/03/2019

  79. njå kht£l« * Xil¥g£o * 29/03/2019

  80. nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 30/03/2019

  81. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 30/03/2019

  82. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 30/03/2019

  83. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 30/03/2019

  84. f%® kht£l« * òèô® * 30/03/2019

  85. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 30/03/2019

  86. f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 30/03/2019

  87. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 30/03/2019

  88. ÂUbešntè kht£l« * Ïuha»ç * 30/03/2019

  89. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 30/03/2019

  90. < nuhL kht£l« * bfhLKo * 30/03/2019

  91. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 30/03/2019

  92. flÿ® kht£l« * $KZz« * 30/03/2019

  93. f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 30/03/2019

  94. ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 30/03/2019

  95. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 30/03/2019

  96. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 30/03/2019

  97. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 30/03/2019

  98. nry« kht£l« * tdthÁ * 30/03/2019

  99. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 30/03/2019

  100. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 30/03/2019

  101. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 30/03/2019

  102. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 30/03/2019

  103. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 30/03/2019

  104. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 30/03/2019

  105. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 30/03/2019

  106. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 30/03/2019

  107. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 30/03/2019

  108. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 30/03/2019

  109. f%® kht£l« * kUö® * 30/03/2019

  110. ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 30/03/2019

  111. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 30/03/2019

  112. ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 30/03/2019

  113. njå kht£l« * bj‹fiu * 30/03/2019

  114. < nuhL kht£l« * #«ig * 30/03/2019

  115. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 30/03/2019

  116. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 30/03/2019

  117. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 30/03/2019

  118. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 30/03/2019

  119. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 30/03/2019

  120. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 30/03/2019

  121. < nuhL kht£l« * bfhšy‹ nfhéš * 30/03/2019

  122. njå kht£l« * tLf¥g£o * 31/03/2019

  123. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 31/03/2019

  124. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 31/03/2019

  125. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 31/03/2019

  126. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 31/03/2019

  127. ntÿ® kht£l« * beäè * 31/03/2019

  128. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 31/03/2019

  129. kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/03/2019

  130. ÂUbešntè kht£l« * thRnjtešÿ® * 31/03/2019

  131. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/03/2019

  132. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 31/03/2019

  133. ÂUbešntè kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 31/03/2019

  134. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 31/03/2019

  135. < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 31/03/2019

  136. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2019

  137. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 31/03/2019

  138. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 31/03/2019

  139. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2019

  140. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 31/03/2019

  141. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 31/03/2019

  142. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 31/03/2019

  143. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 31/03/2019

  144. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 31/03/2019

  145. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2019

  146. kJiu kht£l« * guit * 31/03/2019

  147. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 31/03/2019

  148. ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 31/03/2019

  149. f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 31/03/2019

  150. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 31/03/2019

  151. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 31/03/2019

  152. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 31/03/2019

  153. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 31/03/2019

  154. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 31/03/2019

  155. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2019

  156. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 31/03/2019

  157. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 31/03/2019

  158. njå kht£l« * njthu« * 31/03/2019

  159. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 31/03/2019

  160. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 31/03/2019

  161. njå kht£l« * M©o¥g£o * 31/03/2019

  162. ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 31/03/2019

  163. ntÿ® kht£l« * ésh¥gh¡f« * 31/03/2019

  164. ÂU¥ó® kht£l« * f‹åtho * 31/03/2019

  165. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 31/03/2019

  166. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 31/03/2019

  167. ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 31/03/2019

  168. ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 31/03/2019

  169. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 31/03/2019

  170. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 31/03/2019

  171. ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 31/03/2019

  172. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 31/03/2019

  173. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 31/03/2019

  174. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 31/03/2019

  175. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 31/03/2019

  176. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2019

  177. ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 31/03/2019

  178. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 31/03/2019

  179. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 31/03/2019

  180. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 31/03/2019

  181. ntÿ® kht£l« * m«_® * 31/03/2019

  182. f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 31/03/2019

  183. ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 31/03/2019

  184. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 31/03/2019

  185. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 31/03/2019

  186. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 31/03/2019

  187. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 31/03/2019

  188. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 31/03/2019

  189. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 31/03/2019

  190. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 31/03/2019

  191. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 31/03/2019

  192. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 31/03/2019

  193. ÂUbešntè kht£l« * Åutešÿ® * 31/03/2019

  194. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 31/03/2019

  195. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 31/03/2019

  196. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 31/03/2019

  197. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 31/03/2019

  198. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 31/03/2019

  199. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 31/03/2019

  200. njå kht£l« * Åugh©o * 31/03/2019

  201. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 31/03/2019

  202. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 31/03/2019

  203. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 31/03/2019

  204. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2019

  205. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 31/03/2019

  206. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 31/03/2019

  207. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2019

  208. fhŠÁòu« kht£l« * fU§Fê * 31/03/2019

  209. éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2019

  210. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 31/03/2019

  211. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 31/03/2019

  212. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 31/03/2019

  213. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2019

  214. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 31/03/2019

  215. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 31/03/2019

  216. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 15/11/2019

 • gštif

 • 1. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 26/02/2019

  2. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/02/2019

  3. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 28/02/2019

  4. ntÿ® kht£l« * m«_® * 28/02/2019

  5. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 01/03/2019

  6. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 02/03/2019

  7. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 04/03/2019

  8. Átf§if kht£l« * f©l}® * 08/03/2019

  9. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 08/03/2019

  10. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 13/03/2019

  11. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 13/03/2019

  12. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 14/03/2019

  13. < nuhL kht£l« * Á¤njhL * 14/03/2019

  14. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 15/03/2019

  15. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 15/03/2019

  16. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 18/03/2019

  17. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 18/03/2019

  18. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 19/03/2019

  19. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 20/03/2019

  20. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 20/03/2019

  21. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 20/03/2019

  22. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 20/03/2019

  23. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 21/03/2019

  24. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 21/03/2019

  25. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 21/03/2019

  26. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 22/03/2019

  27. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 22/03/2019

  28. ntÿ® kht£l« * Âäç * 23/03/2019

  29. ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 23/03/2019

  30. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 25/03/2019

  31. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 25/03/2019

  32. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 25/03/2019

  33. ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 25/03/2019

  34. f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 25/03/2019

  35. < nuhL kht£l« * xyfl« * 26/03/2019

  36. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 27/03/2019

  37. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 27/03/2019

  38. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 28/03/2019

  39. ntÿ® kht£l« * cjnaªÂu« * 28/03/2019

  40. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 28/03/2019

  41. kJiu kht£l« * vGkiy * 28/03/2019

  42. < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 29/03/2019

  43. njå kht£l« * tLf¥g£o * 29/03/2019

  44. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 29/03/2019

  45. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 29/03/2019

  46. f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 29/03/2019

  47. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 29/03/2019

  48. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 29/03/2019

  49. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 29/03/2019

  50. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 29/03/2019

  51. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 29/03/2019

  52. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 29/03/2019

  53. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 29/03/2019

  54. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 29/03/2019

  55. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 29/03/2019

  56. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 29/03/2019

  57. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 29/03/2019

  58. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 29/03/2019

  59. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 29/03/2019

  60. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 29/03/2019

  61. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 29/03/2019

  62. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 29/03/2019

  63. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 29/03/2019

  64. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 29/03/2019

  65. kJiu kht£l« * guit * 30/03/2019

  66. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 30/03/2019

  67. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 30/03/2019

  68. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 30/03/2019

  69. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 30/03/2019

  70. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 30/03/2019

  71. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 30/03/2019

  72. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 30/03/2019

  73. kJiu kht£l« * ghynkL * 30/03/2019

  74. njå kht£l« * nfh«ig * 30/03/2019

  75. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 30/03/2019

  76. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 30/03/2019

  77. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 30/03/2019

  78. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 30/03/2019

  79. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 30/03/2019

  80. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 30/03/2019

  81. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 30/03/2019

  82. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 30/03/2019

  83. ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 30/03/2019

  84. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 30/03/2019

  85. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 30/03/2019

  86. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 30/03/2019

  87. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 30/03/2019

  88. < nuhL kht£l« * bfhLKo * 30/03/2019

  89. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 30/03/2019

  90. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 30/03/2019

  91. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 30/03/2019

  92. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 30/03/2019

  93. ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/03/2019

  94. f%® kht£l« * kUö® * 31/03/2019

  95. ntÿ® kht£l« * ésh¥gh¡f« * 31/03/2019

  96. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 31/03/2019

  97. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2019

  98. f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 31/03/2019

  99. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 31/03/2019

  100. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 31/03/2019

  101. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 31/03/2019

  102. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 31/03/2019

  103. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 31/03/2019

  104. ÂUt©zhkiy kht£l« * bguzkšÿ® * 31/03/2019

  105. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 31/03/2019

  106. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2019

  107. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 31/03/2019

  108. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 31/03/2019

  109. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 31/03/2019

  110. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 31/03/2019

  111. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 31/03/2019

  112. njå kht£l« * òJ¥g£o * 31/03/2019

  113. »UZz»ç kht£l« * nj‹få¡nfh£il * 31/03/2019

  114. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 31/03/2019

  115. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 31/03/2019

  116. ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 31/03/2019

  117. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2019

  118. ÂUtŸq® kht£l« * Muâ * 31/03/2019

  119. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 31/03/2019

  120. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 31/03/2019

  121. njå kht£l« * iAnté° * 31/03/2019

  122. ntÿ® kht£l« * gd¥gh¡f« * 31/03/2019

  123. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 31/03/2019

  124. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 31/03/2019

  125. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 31/03/2019

  126. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 31/03/2019

  127. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 31/03/2019

  128. f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 31/03/2019

  129. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 29/04/2019