Image
Tax Completed Details

2020-21 « M©L 100… tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ
 • brh¤Jtç

 • 1. Átf§if kht£l« * f©l}® * 08/01/2021

  2. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 08/01/2021

  3. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 13/01/2021

  4. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 21/01/2021

  5. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 21/01/2021

  6. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 27/01/2021

  7. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 29/01/2021

  8. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 29/01/2021

  9. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 30/01/2021

  10. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 05/02/2021

  11. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 05/02/2021

  12. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 05/02/2021

  13. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 05/02/2021

  14. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 06/02/2021

  15. nry« kht£l« * tdthÁ * 06/02/2021

  16. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 06/02/2021

  17. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 06/02/2021

  18. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 08/02/2021

  19. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 09/02/2021

  20. nry« kht£l« * V¤jh¥ó® * 10/02/2021

  21. f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 10/02/2021

  22. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 11/02/2021

  23. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 12/02/2021

  24. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 15/02/2021

  25. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 15/02/2021

  26. Átf§if kht£l« * òJtaš * 15/02/2021

  27. ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 15/02/2021

  28. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 15/02/2021

  29. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 17/02/2021

  30. bj‹fhÁ kht£l« * MŒ¡Fo * 17/02/2021

  31. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 17/02/2021

  32. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 18/02/2021

  33. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 19/02/2021

  34. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/02/2021

  35. nry« kht£l« * óyh«g£o * 20/02/2021

  36. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 20/02/2021

  37. nry« kht£l« * muÁuhkâ * 20/02/2021

  38. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 20/02/2021

  39. Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 20/02/2021

  40. nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 23/02/2021

  41. < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 24/02/2021

  42. < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 25/02/2021

  43. ehk¡fš kht£l« * bgh¤j}® * 25/02/2021

  44. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 26/02/2021

  45. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 26/02/2021

  46. ehk¡fš kht£l« * g£lz« * 26/02/2021

  47. njå kht£l« * F¢r}® * 26/02/2021

  48. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 26/02/2021

  49. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 27/02/2021

  50. bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 27/02/2021

  51. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 03/03/2021

  52. bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 03/03/2021

  53. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 04/03/2021

  54. bj‹fhÁ kht£l« * Ïuha»ç * 05/03/2021

  55. jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 05/03/2021

  56. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 05/03/2021

  57. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 06/03/2021

  58. jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 06/03/2021

  59. f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 06/03/2021

  60. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 06/03/2021

  61. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 08/03/2021

  62. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 09/03/2021

  63. kJiu kht£l« * ghynkL * 10/03/2021

  64. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2021

  65. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 10/03/2021

  66. nry« kht£l« * bjlhñ® * 11/03/2021

  67. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 11/03/2021

  68. < nuhL kht£l« * #«ig * 12/03/2021

  69. f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 12/03/2021

  70. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 12/03/2021

  71. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 12/03/2021

  72. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 12/03/2021

  73. kJiu kht£l« * vGkiy * 13/03/2021

  74. bj‹fhÁ kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 13/03/2021

  75. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 13/03/2021

  76. òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 13/03/2021

  77. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 14/03/2021

  78. ÂU¥ó® kht£l« * Á‹d¡fh«ghisa« * 15/03/2021

  79. kJiu kht£l« * ngiuô® * 15/03/2021

  80. bj‹fhÁ kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 15/03/2021

  81. ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 15/03/2021

  82. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 15/03/2021

  83. nry« kht£l« * ngq® * 15/03/2021

  84. ehk¡fš kht£l« * guk¤Â * 15/03/2021

  85. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 15/03/2021

  86. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 15/03/2021

  87. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 16/03/2021

  88. f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 16/03/2021

  89. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 16/03/2021

  90. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 16/03/2021

  91. < nuhL kht£l« * xyfl« * 16/03/2021

  92. kJiu kht£l« * guit * 17/03/2021

  93. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 18/03/2021

  94. f%® kht£l« * mut¡F¿¢Á * 18/03/2021

  95. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 18/03/2021

  96. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 18/03/2021

  97. ehf¥g£oz« kht£l« * it¤Ô°tu‹ nfhæš * 18/03/2021

  98. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 18/03/2021

  99. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 19/03/2021

  100. bj‹fhÁ kht£l« * g©bghê * 19/03/2021

  101. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 19/03/2021

  102. Átf§if kht£l« * Ïisah‹Fo * 19/03/2021

  103. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 19/03/2021

  104. bj‹fhÁ kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 19/03/2021

  105. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 19/03/2021

  106. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 19/03/2021

  107. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 19/03/2021

  108. nry« kht£l« * Ã v‹ g£o * 19/03/2021

  109. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 19/03/2021

  110. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 19/03/2021

  111. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 19/03/2021

  112. bj‹fhÁ kht£l« * thRnjtešÿ® * 19/03/2021

  113. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 19/03/2021

  114. njå kht£l« * bj‹fiu * 19/03/2021

  115. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 19/03/2021

  116. jŠrhñ® kht£l« * Xu¤jehL * 20/03/2021

  117. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 20/03/2021

  118. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 20/03/2021

  119. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 20/03/2021

  120. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 20/03/2021

  121. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 20/03/2021

  122. bj‹fhÁ kht£l« * rh«gt®tlfiu * 20/03/2021

  123. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 20/03/2021

  124. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 20/03/2021

  125. njå kht£l« * c¤jkghisa« * 20/03/2021

  126. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 20/03/2021

  127. ehk¡fš kht£l« * nrªjk§fy« * 20/03/2021

  128. flÿ® kht£l« * fh£Lk‹dh®nfhæš * 22/03/2021

  129. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 22/03/2021

  130. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 22/03/2021

  131. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 22/03/2021

  132. f%® kht£l« * kUö® * 22/03/2021

  133. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 22/03/2021

  134. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 22/03/2021

  135. njå kht£l« * iAnté° * 22/03/2021

  136. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 23/03/2021

  137. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 23/03/2021

  138. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 23/03/2021

  139. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 23/03/2021

  140. njå kht£l« * M©o¥g£o * 23/03/2021

  141. bj‹fhÁ kht£l« * nkyfu« * 23/03/2021

  142. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 24/03/2021

  143. njå kht£l« * tLf¥g£o * 24/03/2021

  144. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 24/03/2021

  145. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 24/03/2021

  146. ÂUbešntè kht£l« * kâK¤jhW * 24/03/2021

  147. njå kht£l« * nfh«ig * 24/03/2021

  148. bj‹fhÁ kht£l« * ÂUnt§fl« * 24/03/2021

  149. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 24/03/2021

  150. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 24/03/2021

  151. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 24/03/2021

  152. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 25/03/2021

  153. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 25/03/2021

  154. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 25/03/2021

  155. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 25/03/2021

  156. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 25/03/2021

  157. Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 25/03/2021

  158. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 25/03/2021

  159. ehk¡fš kht£l« * bt©zªö® * 25/03/2021

  160. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 25/03/2021

  161. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 25/03/2021

  162. jŠrhñ® kht£l« * nt¥g¤ö® * 25/03/2021

  163. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 25/03/2021

  164. ehk¡fš kht£l« * m¤j}® * 25/03/2021

  165. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 25/03/2021

  166. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 25/03/2021

  167. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 26/03/2021

  168. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 26/03/2021

  169. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 26/03/2021

  170. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 26/03/2021

  171. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 26/03/2021

  172. nry« kht£l« * Åuf}® * 26/03/2021

  173. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 26/03/2021

  174. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * òŸs«gho * 26/03/2021

  175. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 26/03/2021

  176. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 26/03/2021

  177. f‹åahFkç kht£l« * KsF_L * 26/03/2021

  178. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 26/03/2021

  179. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * T¤j¥gh® * 26/03/2021

  180. < nuhL kht£l« * btŸnsh£l«gu¥ò * 26/03/2021

  181. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 26/03/2021

  182. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 26/03/2021

  183. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 26/03/2021

  184. nry« kht£l« * fhilah«g£o * 26/03/2021

  185. f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 26/03/2021

  186. flÿ® kht£l« * $KZz« * 26/03/2021

  187. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 26/03/2021

  188. nry« kht£l« * bfhs¤ö® * 26/03/2021

  189. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 27/03/2021

  190. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 27/03/2021

  191. nry« kht£l« * njñ® * 27/03/2021

  192. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 27/03/2021

  193. éUJef® kht£l« * fhçahg£o * 27/03/2021

  194. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 27/03/2021

  195. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 27/03/2021

  196. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 27/03/2021

  197. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 28/03/2021

  198. njå kht£l« * Xil¥g£o * 28/03/2021

  199. njå kht£l« * òJ¥g£o * 29/03/2021

  200. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 29/03/2021

  201. nry« kht£l« * bg¤jeha¡f‹ghisa« * 29/03/2021

  202. ÂU¥ó® kht£l« * jë * 29/03/2021

  203. Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 29/03/2021

  204. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 29/03/2021

  205. ÂU¥g¤ö® kht£l« * cjnaªÂu« * 29/03/2021

  206. éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 29/03/2021

  207. bj‹fhÁ kht£l« * ÑH¥ghñ® * 29/03/2021

  208. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 29/03/2021

  209. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 29/03/2021

  210. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 29/03/2021

  211. f%® kht£l« * e§ftu« * 29/03/2021

  212. jŠrhñ® kht£l« * tšy« * 29/03/2021

  213. br§fšg£L kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 30/03/2021

  214. nry« kht£l« * #yf©lhòu« * 30/03/2021

  215. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 30/03/2021

  216. ehk¡fš kht£l« * nkhf}® * 30/03/2021

  217. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 30/03/2021

  218. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 30/03/2021

  219. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 30/03/2021

  220. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 30/03/2021

  221. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 30/03/2021

  222. ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 30/03/2021

  223. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 30/03/2021

  224. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 30/03/2021

  225. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 30/03/2021

  226. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 30/03/2021

  227. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 30/03/2021

  228. Átf§if kht£l« * Á§f«òzç * 31/03/2021

  229. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * beäè * 31/03/2021

  230. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * óthS® * 31/03/2021

  231. ©L¡fš kht£l« * ãy¡nfh£il * 31/03/2021

  232. f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 31/03/2021

  233. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 31/03/2021

  234. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 31/03/2021

  235. < nuhL kht£l« * bgçabfhontç * 31/03/2021

  236. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * m«_® * 31/03/2021

  237. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 31/03/2021

  238. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 31/03/2021

  239. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 31/03/2021

  240. ©L¡fš kht£l« * t¤jyF©L * 31/03/2021

  241. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 31/03/2021

  242. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 31/03/2021

  243. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2021

  244. bj‹fhÁ kht£l« * Ru©il * 31/03/2021

  245. òJ¡nfh£il kht£l« * ÏY¥ó® * 31/03/2021

  246. < nuhL kht£l« * fhÁghisa« - nfhà * 31/03/2021

  247. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 31/03/2021

  248. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 31/03/2021

  249. nry« kht£l« * Xkÿ® * 31/03/2021

  250. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 31/03/2021

  251. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2021

  252. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 31/03/2021

  253. bj‹fhÁ kht£l« * ÏyŠÁ * 31/03/2021

  254. f‹åahFkç kht£l« * éyñ® * 31/03/2021

  255. njå kht£l« * njthu« * 31/03/2021

  256. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2021

  257. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 31/03/2021

  258. ö¤J¡Fo kht£l« * ehrnu¤ * 31/03/2021

  259. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 31/03/2021

  260. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 31/03/2021

  261. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 31/03/2021

  262. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 31/03/2021

  263. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2021

  264. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 31/03/2021

  265. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 31/03/2021

  266. f%® kht£l« * òŠir òfS® * 31/03/2021

  267. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * k©z¢rešÿ® * 31/03/2021

  268. njå kht£l« * Åugh©o * 31/03/2021

  269. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 31/03/2021

  270. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 31/03/2021

  271. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 31/03/2021

  272. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2021

  273. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 31/03/2021

  274. Átf§if kht£l« * ÂU¥g¤ö® * 31/03/2021

  275. mçaÿ® kht£l« * cilah®ghisa« * 31/03/2021

  276. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 31/03/2021

  277. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bjh£oa« * 31/03/2021

  278. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 31/03/2021

  279. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 31/03/2021

  280. f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 31/03/2021

  281. f‹åahFkç kht£l« * nt®»s«Ã * 31/03/2021

  282. bgu«gÿ® kht£l« * FU«gÿ® * 31/03/2021

  283. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 31/03/2021

  284. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 31/03/2021

  285. ö¤J¡Fo kht£l« * MWKfndç * 31/03/2021

  286. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 31/03/2021

  287. f%® kht£l« * òèô® * 31/03/2021

  288. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 31/03/2021

  289. bgu«gÿ® kht£l« * y¥ig¡FofhL * 31/03/2021

  290. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2021

  291. jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 31/03/2021

  292. òJ¡nfh£il kht£l« * fu«g¡Fo * 31/03/2021

  293. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * r§fuhòu« * 31/03/2021

  294. < nuhL kht£l« * fhŠÁ¡nfhæš * 31/03/2021

  295. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2021

  296. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2021

  297. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 31/03/2021

  298. njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 31/03/2021

  299. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 31/03/2021

  300. jŠrhñ® kht£l« * mÂuh«g£od« * 31/03/2021

  301. jŠrhñ® kht£l« * ghgehr« * 31/03/2021

  302. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 31/03/2021

  303. »UZz»ç kht£l« * g®T® * 31/03/2021

  304. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * cSªö®ng£il * 31/03/2021

  305. ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 01/04/2021

  306. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 01/04/2021

  307. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 01/04/2021

  308. bj‹fhÁ kht£l« * m¢r‹òö® * 01/04/2021

  309. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñuk§fy« * 01/04/2021

  310. ÂUth%® kht£l« * bfhulh¢nrç * 01/04/2021

  311. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * Âäç * 01/04/2021

  312. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 01/04/2021

  313. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 02/04/2021

  314. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 02/04/2021

  315. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 02/04/2021

  316. ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 02/04/2021

  317. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 03/04/2021

  318. flÿ® kht£l« * gu§»¥ng£il * 03/04/2021

  319. flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 03/04/2021

  320. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 03/04/2021

  321. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 03/04/2021

  322. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 03/04/2021

  323. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 04/04/2021

  324. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 05/04/2021

  325. flÿ® kht£l« * bg©zhl« * 15/04/2021

  326. f‹åahFkç kht£l« * f‹åahFkç * 17/04/2021

  327. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 19/04/2021

  328. ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 10/06/2021

  329. ©L¡fš kht£l« * mfu« * 27/07/2021

 • bjhêštç

 • 1. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 20/02/2021

  2. nry« kht£l« * muÁuhkâ * 22/02/2021

  3. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 22/02/2021

  4. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 24/02/2021

  5. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 26/02/2021

  6. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 27/02/2021

  7. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 04/03/2021

  8. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 06/03/2021

  9. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 09/03/2021

  10. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 09/03/2021

  11. < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 09/03/2021

  12. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2021

  13. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 10/03/2021

  14. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 11/03/2021

  15. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 11/03/2021

  16. < nuhL kht£l« * #«ig * 12/03/2021

  17. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 12/03/2021

  18. flÿ® kht£l« * »Ÿis * 13/03/2021

  19. òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 13/03/2021

  20. òJ¡nfh£il kht£l« * ÏY¥ó® * 13/03/2021

  21. kJiu kht£l« * ngiuô® * 15/03/2021

  22. < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 16/03/2021

  23. ÂU¥ó® kht£l« * Á‹d¡fh«ghisa« * 16/03/2021

  24. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 16/03/2021

  25. nry« kht£l« * tdthÁ * 17/03/2021

  26. < nuhL kht£l« * xyfl« * 17/03/2021

  27. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 17/03/2021

  28. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 18/03/2021

  29. ehf¥g£oz« kht£l« * it¤Ô°tu‹ nfhæš * 18/03/2021

  30. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 19/03/2021

  31. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 19/03/2021

  32. nry« kht£l« * Ã v‹ g£o * 19/03/2021

  33. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 20/03/2021

  34. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 20/03/2021

  35. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 20/03/2021

  36. njå kht£l« * c¤jkghisa« * 20/03/2021

  37. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 22/03/2021

  38. njå kht£l« * F¢r}® * 22/03/2021

  39. njå kht£l« * njthu« * 22/03/2021

  40. ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 22/03/2021

  41. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 22/03/2021

  42. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 22/03/2021

  43. f%® kht£l« * kUö® * 22/03/2021

  44. jUkòç kht£l« * fl¤ö® * 23/03/2021

  45. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 23/03/2021

  46. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 23/03/2021

  47. bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 23/03/2021

  48. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 23/03/2021

  49. kJiu kht£l« * ghynkL * 23/03/2021

  50. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 24/03/2021

  51. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 24/03/2021

  52. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 25/03/2021

  53. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 25/03/2021

  54. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 25/03/2021

  55. flÿ® kht£l« * $KZz« * 25/03/2021

  56. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 25/03/2021

  57. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 25/03/2021

  58. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 25/03/2021

  59. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * òŸs«gho * 25/03/2021

  60. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 25/03/2021

  61. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 26/03/2021

  62. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 26/03/2021

  63. njå kht£l« * bj‹fiu * 26/03/2021

  64. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 26/03/2021

  65. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 26/03/2021

  66. nry« kht£l« * Åuf}® * 26/03/2021

  67. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 26/03/2021

  68. nry« kht£l« * V¤jh¥ó® * 26/03/2021

  69. nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 26/03/2021

  70. < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 26/03/2021

  71. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 26/03/2021

  72. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 26/03/2021

  73. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 26/03/2021

  74. < nuhL kht£l« * fhÁghisa« - nfhà * 26/03/2021

  75. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 26/03/2021

  76. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 26/03/2021

  77. kJiu kht£l« * vGkiy * 26/03/2021

  78. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 26/03/2021

  79. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 27/03/2021

  80. éUJef® kht£l« * fhçahg£o * 27/03/2021

  81. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 27/03/2021

  82. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 27/03/2021

  83. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 27/03/2021

  84. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 27/03/2021

  85. njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 27/03/2021

  86. éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 28/03/2021

  87. éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 29/03/2021

  88. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 29/03/2021

  89. éG¥òu« kht£l« * é¡»uth©o * 29/03/2021

  90. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 29/03/2021

  91. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 29/03/2021

  92. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 29/03/2021

  93. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 29/03/2021

  94. njå kht£l« * tLf¥g£o * 29/03/2021

  95. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * beäè * 29/03/2021

  96. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 29/03/2021

  97. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 29/03/2021

  98. f%® kht£l« * òèô® * 29/03/2021

  99. nry« kht£l« * ngq® * 29/03/2021

  100. < nuhL kht£l« * Ã.nk£L¥ghisa« * 29/03/2021

  101. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 29/03/2021

  102. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 29/03/2021

  103. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 29/03/2021

  104. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 29/03/2021

  105. ehk¡fš kht£l« * m¤j}® * 29/03/2021

  106. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 29/03/2021

  107. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * gd¥gh¡f« * 29/03/2021

  108. ÂU¥ó® kht£l« * jë * 30/03/2021

  109. f%® kht£l« * e§ftu« * 30/03/2021

  110. br§fšg£L kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 30/03/2021

  111. kJiu kht£l« * guit * 30/03/2021

  112. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 30/03/2021

  113. ÂU¥g¤ö® kht£l« * cjnaªÂu« * 30/03/2021

  114. nry« kht£l« * nk¢nrç * 30/03/2021

  115. ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 30/03/2021

  116. flÿ® kht£l« * òtd»ç * 30/03/2021

  117. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 30/03/2021

  118. nry« kht£l« * bfhs¤ö® * 30/03/2021

  119. Átf§if kht£l« * Á§f«òzç * 30/03/2021

  120. nry« kht£l« * bjlhñ® * 30/03/2021

  121. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 30/03/2021

  122. nry« kht£l« * #yf©lhòu« * 30/03/2021

  123. ehk¡fš kht£l« * nkhf}® * 30/03/2021

  124. jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 30/03/2021

  125. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 30/03/2021

  126. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 30/03/2021

  127. bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 30/03/2021

  128. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 30/03/2021

  129. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 30/03/2021

  130. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 30/03/2021

  131. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 30/03/2021

  132. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 30/03/2021

  133. bj‹fhÁ kht£l« * ÂUnt§fl« * 30/03/2021

  134. flÿ® kht£l« * tlÿ® * 30/03/2021

  135. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 30/03/2021

  136. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 30/03/2021

  137. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 30/03/2021

  138. ehk¡fš kht£l« * bt©zªö® * 30/03/2021

  139. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 30/03/2021

  140. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 31/03/2021

  141. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 31/03/2021

  142. bj‹fhÁ kht£l« * g©bghê * 31/03/2021

  143. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 31/03/2021

  144. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 31/03/2021

  145. ntÿ® kht£l« * bg‹dh¤ö® * 31/03/2021

  146. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 31/03/2021

  147. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * óthS® * 31/03/2021

  148. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 31/03/2021

  149. bj‹fhÁ kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 31/03/2021

  150. nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 31/03/2021

  151. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 31/03/2021

  152. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 31/03/2021

  153. ©L¡fš kht£l« * ãy¡nfh£il * 31/03/2021

  154. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 31/03/2021

  155. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 31/03/2021

  156. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * jh¤ija§fh®ng£il * 31/03/2021

  157. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 31/03/2021

  158. flÿ® kht£l« * bg©zhl« * 31/03/2021

  159. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2021

  160. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2021

  161. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2021

  162. bj‹fhÁ kht£l« * MŒ¡Fo * 31/03/2021

  163. < nuhL kht£l« * bgçabfhontç * 31/03/2021

  164. ÂU¥ó® kht£l« * rhkshòu« * 31/03/2021

  165. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 31/03/2021

  166. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 31/03/2021

  167. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 31/03/2021

  168. bj‹fhÁ kht£l« * rh«gt®tlfiu * 31/03/2021

  169. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 31/03/2021

  170. ö¤J¡Fo kht£l« * MWKfndç * 31/03/2021

  171. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 31/03/2021

  172. nry« kht£l« * bg¤jeha¡f‹ghisa« * 31/03/2021

  173. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 31/03/2021

  174. ÂUt©zhkiy kht£l« * nghq® * 31/03/2021

  175. éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 31/03/2021

  176. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 31/03/2021

  177. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 31/03/2021

  178. bj‹fhÁ kht£l« * Ru©il * 31/03/2021

  179. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 31/03/2021

  180. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * Âäç * 31/03/2021

  181. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 31/03/2021

  182. f%® kht£l« * òŠir òfS® * 31/03/2021

  183. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * m«_® * 31/03/2021

  184. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fyit * 31/03/2021

  185. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 31/03/2021

  186. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2021

  187. f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 31/03/2021

  188. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 31/03/2021

  189. njå kht£l« * òJ¥g£o * 31/03/2021

  190. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 31/03/2021

  191. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 31/03/2021

  192. ehk¡fš kht£l« * Myh«ghisa« * 31/03/2021

  193. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 31/03/2021

  194. ÂUt©zhkiy kht£l« * br§f« * 31/03/2021

  195. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/03/2021

  196. ÂUt©zhkiy kht£l« * f©zk§fy« * 31/03/2021

  197. ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 31/03/2021

  198. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 31/03/2021

  199. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 31/03/2021

  200. bj‹fhÁ kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 31/03/2021

  201. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 31/03/2021

  202. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 31/03/2021

  203. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 31/03/2021

  204. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * k©z¢rešÿ® * 31/03/2021

  205. njå kht£l« * M©o¥g£o * 31/03/2021

  206. ÂU¥g¤ö® kht£l« * My§fha« * 31/03/2021

  207. bgu«gÿ® kht£l« * y¥ig¡FofhL * 31/03/2021

  208. nry« kht£l« * Xkÿ® * 31/03/2021

  209. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 31/03/2021

  210. flÿ® kht£l« * fh£Lk‹dh®nfhæš * 31/03/2021

  211. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 31/03/2021

  212. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 31/03/2021

  213. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 31/03/2021

  214. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 31/03/2021

  215. f%® kht£l« * gŸs¥g£o * 31/03/2021

  216. ö¤J¡Fo kht£l« * ehrnu¤ * 31/03/2021

  217. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 31/03/2021

  218. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 31/03/2021

  219. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 31/03/2021

  220. bj‹fhÁ kht£l« * ÏyŠÁ * 31/03/2021

  221. ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 31/03/2021

  222. nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 31/03/2021

  223. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 31/03/2021

  224. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 31/03/2021

  225. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 31/03/2021

  226. bj‹fhÁ kht£l« * thRnjtešÿ® * 31/03/2021

  227. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2021

  228. ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 31/03/2021

  229. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2021

  230. mçaÿ® kht£l« * cilah®ghisa« * 31/03/2021

  231. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bjh£oa« * 31/03/2021

  232. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 31/03/2021

  233. njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 31/03/2021

  234. Átf§if kht£l« * ÂU¥g¤ö® * 31/03/2021

  235. mçaÿ® kht£l« * tujuh#‹ng£il * 31/03/2021

  236. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2021

  237. bgu«gÿ® kht£l« * FU«gÿ® * 31/03/2021

  238. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 31/03/2021

  239. ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 31/03/2021

  240. jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 31/03/2021

  241. òJ¡nfh£il kht£l« * fu«g¡Fo * 31/03/2021

  242. < nuhL kht£l« * fhŠÁ¡nfhæš * 31/03/2021

  243. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2021

  244. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 31/03/2021

  245. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 31/03/2021

  246. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2021

  247. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 31/03/2021

  248. »UZz»ç kht£l« * g®T® * 31/03/2021

  249. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * cSªö®ng£il * 31/03/2021

  250. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 01/04/2021

  251. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 01/04/2021

  252. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 01/04/2021

  253. f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 01/04/2021

  254. òJ¡nfh£il kht£l« * Ñuk§fy« * 01/04/2021

  255. ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 01/04/2021

  256. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 01/04/2021

  257. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 01/04/2021

  258. bj‹fhÁ kht£l« * m¢r‹òö® * 01/04/2021

  259. ÂUth%® kht£l« * bfhulh¢nrç * 01/04/2021

  260. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 01/04/2021

  261. fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¥bgU«óö® * 01/04/2021

  262. ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 01/04/2021

  263. jUkòç kht£l« * bg‹dhfu« * 02/04/2021

  264. jŠrhñ® kht£l« * mÂuh«g£od« * 02/04/2021

  265. bgu«gÿ® kht£l« * mU«ghñ® * 02/04/2021

  266. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 02/04/2021

  267. flÿ® kht£l« * gu§»¥ng£il * 02/04/2021

  268. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 02/04/2021

  269. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 03/04/2021

  270. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * kzÿ®ng£il * 03/04/2021

  271. ÂUth%® kht£l« * Úlhk§fy« * 03/04/2021

  272. njå kht£l« * nfh«ig * 03/04/2021

  273. nfha«ò¤ö® kht£l« * Nÿ® * 03/04/2021

  274. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 04/04/2021

  275. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 05/04/2021

  276. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 05/04/2021

  277. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 05/04/2021

  278. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 05/04/2021

  279. nry« kht£l« * jhuk§fy« * 07/04/2021

  280. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 08/04/2021

  281. ©L¡fš kht£l« * mfu« * 16/04/2021

  282. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 19/04/2021

  283. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 19/04/2021

  284. jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 21/04/2021

  285. jŠrhñ® kht£l« * ghgehr« * 23/04/2021

 • FoÚ® f£lz«

 • 1. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 28/12/2020

  2. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 28/01/2021

  3. jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 31/01/2021

  4. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 01/02/2021

  5. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 06/02/2021

  6. Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 06/02/2021

  7. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 13/02/2021

  8. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 19/02/2021

  9. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 19/02/2021

  10. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 20/02/2021

  11. ö¤J¡Fo kht£l« * é. òö® * 20/02/2021

  12. jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 20/02/2021

  13. Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 22/02/2021

  14. Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 22/02/2021

  15. ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 24/02/2021

  16. nry« kht£l« * óyh«g£o * 25/02/2021

  17. ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 26/02/2021

  18. nry« kht£l« * muÁuhkâ * 26/02/2021

  19. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 26/02/2021

  20. flÿ® kht£l« * $KZz« * 27/02/2021

  21. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 02/03/2021

  22. < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 03/03/2021

  23. nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 04/03/2021

  24. ehf¥g£oz« kht£l« * kzšnkL * 05/03/2021

  25. jŠrhñ® kht£l« * bky£^® * 06/03/2021

  26. Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 08/03/2021

  27. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 09/03/2021

  28. kJiu kht£l« * ghynkL * 10/03/2021

  29. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2021

  30. ÂU¥ó® kht£l« * r§fuhkešÿ® * 11/03/2021

  31. ÂU¥ó® kht£l« * jë * 13/03/2021

  32. ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 15/03/2021

  33. < nuhL kht£l« * xyfl« * 16/03/2021

  34. nry« kht£l« * tdthÁ * 17/03/2021

  35. f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 17/03/2021

  36. < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 17/03/2021

  37. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 17/03/2021

  38. f%® kht£l« * mut¡F¿¢Á * 18/03/2021

  39. ehf¥g£oz« kht£l« * it¤Ô°tu‹ nfhæš * 18/03/2021

  40. ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 19/03/2021

  41. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 19/03/2021

  42. ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 19/03/2021

  43. Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 19/03/2021

  44. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 19/03/2021

  45. ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 19/03/2021

  46. ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 19/03/2021

  47. ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 19/03/2021

  48. jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 19/03/2021

  49. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 20/03/2021

  50. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 20/03/2021

  51. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 20/03/2021

  52. f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 22/03/2021

  53. jŠrhñ® kht£l« * Xu¤jehL * 22/03/2021

  54. ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 22/03/2021

  55. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 22/03/2021

  56. »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 22/03/2021

  57. f%® kht£l« * kUö® * 22/03/2021

  58. ehf¥g£oz« kht£l« * F¤jhy« * 22/03/2021

  59. bj‹fhÁ kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 23/03/2021

  60. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 23/03/2021

  61. ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 24/03/2021

  62. f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 24/03/2021

  63. < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 24/03/2021

  64. òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 25/03/2021

  65. jŠrhñ® kht£l« * bgUkfq® * 25/03/2021

  66. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 25/03/2021

  67. jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 25/03/2021

  68. f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 25/03/2021

  69. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 26/03/2021

  70. ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 26/03/2021

  71. njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 26/03/2021

  72. njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 26/03/2021

  73. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 26/03/2021

  74. nry« kht£l« * V¤jh¥ó® * 26/03/2021

  75. Átf§if kht£l« * f©l}® * 26/03/2021

  76. < nuhL kht£l« * bfhšy‹ nfhéš * 26/03/2021

  77. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 26/03/2021

  78. f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 26/03/2021

  79. < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 26/03/2021

  80. ehf¥g£oz« kht£l« * jiyPhæW * 26/03/2021

  81. f‹åahFkç kht£l« * KsF_L * 26/03/2021

  82. f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 26/03/2021

  83. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 26/03/2021

  84. ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 26/03/2021

  85. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 26/03/2021

  86. njå kht£l« * bj‹fiu * 26/03/2021

  87. jŠrhñ® kht£l« * nt¥g¤ö® * 26/03/2021

  88. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 27/03/2021

  89. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 27/03/2021

  90. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 27/03/2021

  91. bj‹fhÁ kht£l« * MŒ¡Fo * 27/03/2021

  92. ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 27/03/2021

  93. f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 27/03/2021

  94. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 27/03/2021

  95. ©L¡fš kht£l« * ãy¡nfh£il * 27/03/2021

  96. ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 27/03/2021

  97. »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 27/03/2021

  98. f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 29/03/2021

  99. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 29/03/2021

  100. f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 29/03/2021

  101. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 29/03/2021

  102. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 29/03/2021

  103. bj‹fhÁ kht£l« * Ïuha»ç * 29/03/2021

  104. bj‹fhÁ kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 29/03/2021

  105. f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 29/03/2021

  106. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 29/03/2021

  107. kJiu kht£l« * ngiuô® * 29/03/2021

  108. f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 29/03/2021

  109. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 29/03/2021

  110. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 29/03/2021

  111. flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 29/03/2021

  112. ehk¡fš kht£l« * m¤j}® * 29/03/2021

  113. nry« kht£l« * ngq® * 29/03/2021

  114. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 29/03/2021

  115. jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 29/03/2021

  116. fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 29/03/2021

  117. < nuhL kht£l« * #«ig * 29/03/2021

  118. ÂUth%® kht£l« * Flthrš * 30/03/2021

  119. br§fšg£L kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 30/03/2021

  120. f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 30/03/2021

  121. ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 30/03/2021

  122. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 30/03/2021

  123. f‹åahFkç kht£l« * bgh‹kid * 30/03/2021

  124. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 30/03/2021

  125. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * m«_® * 30/03/2021

  126. nry« kht£l« * bfhs¤ö® * 30/03/2021

  127. nry« kht£l« * bjlhñ® * 30/03/2021

  128. flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 30/03/2021

  129. nry« kht£l« * #yf©lhòu« * 30/03/2021

  130. flÿ® kht£l« * yhšng£il * 30/03/2021

  131. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 30/03/2021

  132. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 30/03/2021

  133. ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 30/03/2021

  134. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 30/03/2021

  135. < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 30/03/2021

  136. bj‹fhÁ kht£l« * òö® (br) * 30/03/2021

  137. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 30/03/2021

  138. f‹åahFkç kht£l« * RÓªÂu« * 30/03/2021

  139. flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 30/03/2021

  140. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 30/03/2021

  141. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 30/03/2021

  142. njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 30/03/2021

  143. ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 30/03/2021

  144. f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 30/03/2021

  145. f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 31/03/2021

  146. njå kht£l« * óÂ¥òu« * 31/03/2021

  147. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 31/03/2021

  148. bj‹fhÁ kht£l« * g©bghê * 31/03/2021

  149. éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 31/03/2021

  150. bj‹fhÁ kht£l« * nkyfu« * 31/03/2021

  151. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * beäè * 31/03/2021

  152. ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 31/03/2021

  153. njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 31/03/2021

  154. ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 31/03/2021

  155. éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 31/03/2021

  156. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * óthS® * 31/03/2021

  157. ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 31/03/2021

  158. kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 31/03/2021

  159. f%® kht£l« * e§ftu« * 31/03/2021

  160. éUJef® kht£l« * fhçahg£o * 31/03/2021

  161. ©L¡fš kht£l« * t¤jyF©L * 31/03/2021

  162. nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 31/03/2021

  163. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2021

  164. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bjh£oa« * 31/03/2021

  165. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * òŸs«gho * 31/03/2021

  166. ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 31/03/2021

  167. kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 31/03/2021

  168. ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 31/03/2021

  169. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 31/03/2021

  170. ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 31/03/2021

  171. < nuhL kht£l« * bgçabfhontç * 31/03/2021

  172. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 31/03/2021

  173. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 31/03/2021

  174. jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 31/03/2021

  175. ©L¡fš kht£l« * ghisa« * 31/03/2021

  176. ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 31/03/2021

  177. éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 31/03/2021

  178. njå kht£l« * òJ¥g£o * 31/03/2021

  179. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 31/03/2021

  180. ÂUt©zhkiy kht£l« * njN® * 31/03/2021

  181. ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 31/03/2021

  182. f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 31/03/2021

  183. f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 31/03/2021

  184. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2021

  185. òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 31/03/2021

  186. ÂUt©zhkiy kht£l« * f©zk§fy« * 31/03/2021

  187. bj‹fhÁ kht£l« * Rªjugh©oaòu« * 31/03/2021

  188. < nuhL kht£l« * fhÁghisa« - nfhà * 31/03/2021

  189. f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 31/03/2021

  190. nry« kht£l« * bg¤jeha¡f‹ghisa« * 31/03/2021

  191. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 31/03/2021

  192. ÂUbešntè kht£l« * V®tho * 31/03/2021

  193. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 31/03/2021

  194. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * k©z¢rešÿ® * 31/03/2021

  195. bj‹fhÁ kht£l« * Át»ç * 31/03/2021

  196. f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 31/03/2021

  197. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 31/03/2021

  198. ÂUth%® kht£l« * bfhulh¢nrç * 31/03/2021

  199. f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 31/03/2021

  200. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 31/03/2021

  201. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 31/03/2021

  202. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 31/03/2021

  203. éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 31/03/2021

  204. »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 31/03/2021

  205. kJiu kht£l« * guit * 31/03/2021

  206. ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 31/03/2021

  207. njå kht£l« * M©o¥g£o * 31/03/2021

  208. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 31/03/2021

  209. nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 31/03/2021

  210. òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 31/03/2021

  211. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 31/03/2021

  212. ehk¡fš kht£l« * bt©zªö® * 31/03/2021

  213. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 31/03/2021

  214. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2021

  215. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2021

  216. ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 31/03/2021

  217. bj‹fhÁ kht£l« * thRnjtešÿ® * 31/03/2021

  218. ©L¡fš kht£l« * mfu« * 31/03/2021

  219. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 31/03/2021

  220. jŠrhñ® kht£l« * ÂU¡fh£L¥gŸë * 31/03/2021

  221. f%® kht£l« * òŠir òfS® * 31/03/2021

  222. jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 31/03/2021

  223. njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 31/03/2021

  224. < nuhL kht£l« * fhŠÁ¡nfhæš * 31/03/2021

  225. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 31/03/2021

  226. f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 31/03/2021

  227. kJiu kht£l« * vGkiy * 31/03/2021

  228. jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 31/03/2021

  229. njå kht£l« * njthu« * 31/03/2021

  230. Átf§if kht£l« * òJtaš * 31/03/2021

  231. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * Á‹dnry« * 31/03/2021

  232. »UZz»ç kht£l« * g®T® * 31/03/2021

  233. f‹åahFkç kht£l« * filahš * 01/04/2021

  234. ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 01/04/2021

  235. f%® kht£l« * òèô® * 01/04/2021

  236. bj‹fhÁ kht£l« * Ru©il * 01/04/2021

  237. ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 01/04/2021

  238. ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 01/04/2021

  239. mçaÿ® kht£l« * cilah®ghisa« * 01/04/2021

  240. < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 02/04/2021

  241. jŠrhñ® kht£l« * MLJiw * 03/04/2021

  242. ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 05/04/2021

  243. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 05/04/2021

  244. nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 19/04/2021

 • gštif

 • 1. nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 23/01/2021

  2. f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 29/01/2021

  3. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 29/01/2021

  4. f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 10/02/2021

  5. < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 11/02/2021

  6. Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 16/02/2021

  7. nry« kht£l« * tdthÁ * 17/02/2021

  8. < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 18/02/2021

  9. Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/02/2021

  10. ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 23/02/2021

  11. f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 23/02/2021

  12. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 23/02/2021

  13. ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 25/02/2021

  14. Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 26/02/2021

  15. f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 26/02/2021

  16. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * j¡nfhy« * 27/02/2021

  17. < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 01/03/2021

  18. ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 09/03/2021

  19. flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 10/03/2021

  20. kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 10/03/2021

  21. kJiu kht£l« * ghynkL * 10/03/2021

  22. < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 10/03/2021

  23. kJiu kht£l« * guit * 11/03/2021

  24. ÂU¥ó® kht£l« * r§fuhkešÿ® * 11/03/2021

  25. kJiu kht£l« * vGkiy * 11/03/2021

  26. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 15/03/2021

  27. flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 16/03/2021

  28. kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 16/03/2021

  29. éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 16/03/2021

  30. < nuhL kht£l« * xyfl« * 17/03/2021

  31. éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 18/03/2021

  32. ehf¥g£oz« kht£l« * it¤Ô°tu‹ nfhæš * 18/03/2021

  33. ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 20/03/2021

  34. jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 20/03/2021

  35. f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 22/03/2021

  36. < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 22/03/2021

  37. < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 24/03/2021

  38. < nuhL kht£l« * tLfg£o * 25/03/2021

  39. f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 25/03/2021

  40. nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 25/03/2021

  41. ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 26/03/2021

  42. njå kht£l« * bj‹fiu * 26/03/2021

  43. f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 26/03/2021

  44. éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 26/03/2021

  45. éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 26/03/2021

  46. f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 27/03/2021

  47. jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 27/03/2021

  48. Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 29/03/2021

  49. f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 29/03/2021

  50. f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 29/03/2021

  51. < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 29/03/2021

  52. Ïuhâ¥ng£il kht£l« * gd¥gh¡f« * 29/03/2021

  53. f%® kht£l« * e§ftu« * 30/03/2021

  54. ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 30/03/2021

  55. f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 30/03/2021

  56. ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 30/03/2021

  57. f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 30/03/2021

  58. < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 30/03/2021

  59. njå kht£l« * gHåbr£og£o * 31/03/2021

  60. < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 31/03/2021

  61. ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 31/03/2021

  62. bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/03/2021

  63. òJ¡nfh£il kht£l« * mçks« * 31/03/2021

  64. Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 31/03/2021

  65. f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 31/03/2021

  66. éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 31/03/2021

  67. ntÿ® kht£l« * bg‹dh¤ö® * 31/03/2021

  68. f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 31/03/2021

  69. < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 31/03/2021

  70. ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 31/03/2021

  71. ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 31/03/2021

  72. f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 31/03/2021

  73. f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 31/03/2021

  74. ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 31/03/2021

  75. ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 31/03/2021

  76. nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 31/03/2021

  77. kJiu kht£l« * tho¥g£o * 31/03/2021

  78. ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 31/03/2021

  79. ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 31/03/2021

  80. f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 31/03/2021

  81. ©L¡fš kht£l« * e¤j« * 31/03/2021

  82. f%® kht£l« * òŠir òfS® * 31/03/2021

  83. jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 31/03/2021

  84. f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 31/03/2021

  85. nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 31/03/2021

  86. flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 31/03/2021

  87. ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 31/03/2021

  88. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * óthS® * 31/03/2021

  89. f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 31/03/2021

  90. ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 31/03/2021

  91. bgu«gÿ® kht£l« * FU«gÿ® * 31/03/2021

  92. ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 31/03/2021

  93. ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 01/04/2021

  94. < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 03/04/2021

  95. nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 03/04/2021

  96. nfha«ò¤ö® kht£l« * Nÿ® * 03/04/2021

  97. ntÿ® kht£l« * ÂUty« * 05/04/2021

  98. njå kht£l« * g©iz¥òu« * 05/04/2021

  99. ÂUth%® kht£l« * ngus« * 05/04/2021

  100. fŸs¡F¿¢Á kht£l« * cSªö®ng£il * 16/04/2021

  101. ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 19/04/2021

  102. ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 18/08/2021